24.11.09

Ε.Ο.Ν. – Νεολαία και Χαιρετισμός

ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 1937
Το έπος του 1940 έγραψε με το αίμα της η Ελληνική Νεολαία, μια νεολαία όχι χωρισμένη σε κομματικές φατρίες, αφού από την 4η Αυγούστου του 1946 στη χώρα υπήρχε ένα εθνικό καθεστώς. Το ιδεολογικό στίγμα του καθεστώτος αυτού χαρακτηριστικά καθορίζεται από το παρακάτω απόσπασμα, από διακήρυξη της Εθνικής Εταιρείας το 1937:
«Ο Ελληνικός λαός, εκ φύσεως προικισμένος με βαθείαν κοινωνικότητα και καλλιεργημένην ανθρωπιά, δεν καταφεύγει σε κούφιες και στείρες ξενικές θεωρίες για να οργανώση την πολιτική και κοινωνική ζωή του. Αλλ’ αντλών, από το παρελθόν του, από τις παραδόσεις του, από την καθημερινή του ζωή και τον καθημερινό του αγώνα για μια ιστορική επικράτησι, διδάγματα, πείραν, θετικές γνώσεις, έχει την ικανότητα να διαμορφώνη ξεχωριστόν τύπον ζωής, - κοινωνικής, πολιτικής και μορφωτικής – χαρακτηριστικά ελληνικής.


Twitter Delicious Facebook Digg Favorites More