1.2.10

Τιμή για τους πατριώτες τα κάγκελα της Δημοκρατίας !                                                           Νίκος Αγαπηνός


Ο Κώστας Πλεύρης στον Ελεύθερο Κόσμο !!!!!

Ιθαγένεια - υπηκοότης και γραικύλοι


010210-ithageneiaΗ υπηκοότης δεν μεταβάλλει την φυλετική υπόσταση των ανθρώπων

Ιθαγένεια και υπηκοότης είναι δύο λέξεις με τελείως διαφορετικόν νόημα. Άλλη η σημασία της εννοίας ιθαγένεια και άλλη η σημασία της εννοίας υπηκοότης.
Ατυχώς στους νομικούς και πολιτικούς κύκλους εταυτίσθη η μία έννοια με την άλλην, ώστε με την λέξιν ιθαγένεια να εννοήται η υπηκοότης και αντιστρόφως. Βεβαίως πολλοί επιστήμονες επικρίνουν αυτήν την ταύτισιν, η οποία δεν ανταποκρίνεται στην γλωσσικήν πραγματικότητα.
Κατ' αρχήν να διευκρινίσωμεν, ότι το τι ακριβώς σημαίνει μία λέξις το ορίζη η ετυμολογία (έτυμον= «η αρχική, η πρώτη των λέξεων σημασία ως εξάγεται εκ της προελεύσεώς της» (Δ.Δημητράκου, «Λεξικόν Ελληνικής Γλώσσης» τομ. ΣΤ, σελ. 3.011 λ. «έτυμον»). Ο ορισμός της σημασίας («σημασιολογία») μιας λέξεως είναι αποκλειστική υπόθεσις της γλωσσικής επιστήμης. Κάποιος νομοθέτης μπορεί να νομοθετή οτιδήποτε θέλει, αλλά δεν μπορεί να αλλάζη την έννοιαν, την σημασίαν δηλαδή των λέξεων, που χρησιμοποιεί. Διότι αυτό αντίκειται στην επιστήμην, στην λογικήν, στην πραγματικότητα και στην αλήθειαν.
Αι λέξεις έχουν την σημασίαν των, όπως αυτή διεμορφώθη από χιλιετίας βάσει γλωσσολογικών δεδομένων κι' όχι, όπως αρέσει στον κάθε άσχετο εξουσιαστή, που κακοποιεί την Ελληνικήν Γλώσσαν, είτε από αγραμματοσύνην είτε από σκοπιμότητα, κυρίως από αυτήν.
Ας έλθωμεν τώρα στην έννοιαν Ιθαγένεια, που είναι η ιδιότης του ιθαγενούς.
Η λέξις ιθαγενής και ιθαιγενής (Όμηρος: «Οδύσεια» Ξ 203) προέρχεται από το ιθύς, που σημαίνει «κατ' ευθείαν» (Ε. Κοφινιώτη «Λεξικόν ομηρικόν» σελ. 157, Ν. Δασκαλάκη: «Λεξικόν ετυμολογικόν της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσης» σελ. 209, J Hofmann: «Ετυμολογικόν Λεξικόν της Αρχαίας Ελληνικής» σελ. 140 κ.α) και από το «γένος», που σημαίνει την φυλήν. Έχομεν λοιπόν σύνθεσιν των ιθύς+γένος και ιθαγενής καλείται ο έχων κατ' ευθείαν σχέσιν με γένος. Στην Αρχαίαν Ελληνικήν Γλώσσαν ιθαγενής ονομάζεται ο γνήσιος προς συγκεκριμένον γένος. Κατά συνέπειαν το περιεχόμενον της ιθαγενείας είναι φυσικόν γεγονός (όχι επίκτητον) και ειδικώτερον φυλετικόν.
Η έννοια του ιθαγενούς απαντάται στον Ηρόδοτον («Ιστορία»6,53) στον Αισχύλο («Πέρσαι» 306) στον Στράβωνα («Γεωγραφικά» 7,7,8) κ.τ.λ. Χάριν της ετυμολογίας σημειούμεν, ότι το ιθύς προέρχεται εκ του ρήματος ιθύω, που σημαίνει βαίνω κατ' ευθείαν. Το ιθύω να μη συγχέεται με το ιθύνω, που σημαίνει κυβερνώ π.χ. ιθύνουσα τάξις.
Αντίθετον του ιθαγενούς είναι ο μετανάστης, ο οποίος είναι ο άνθρωπος, που έφυγε από την χώραν του και ήλθε εις μίαν άλλην. Η λέξις μετανάστης αναφέρεται ήδη από την εποχήν την Ομήρου. Μάλιστα οι Αρχαιοέλληνες, περιεφρόνουν τους μετανάστας, ως κατωτέρους λαούς και η λέξις «μετανάστης» εχρησιμοποιείτο «συνήθως ως λέξις ονειδιστική» (Δ.Δημητράκου, ενθ. ανωτ. τομ. 9, σελ. 4619). Στην «Ιλιάδα»(Ι,648) επί παραδείγματι ο Αχιλλεύς διαμαρτύρεται στον Αίαντα, δια την συμπεριφοράν του Αγαμέμνονος απέναντί του. Ο ήρως λέγει: οργίζεται η καρδιά μου, σαν θυμηθώ πόσον προσβλητικώς μου εφέρθη ο υιός του Ατρέως ωσάν να ήμουν κάποιος μετανάστης, δίχως τιμήν: «αλλα μοι οιδάνεται κραδίη χόλω οππότε κείνην μνήσομαι, ως μ' ασύφηλον εν Αργείοισιν ερεξεν Ατρεΐδης ως ει τιν' ατίμητον μετανάστην». Και αλλού, δια να παραθέσω ακόμη ένα παράδειγμα εκ του πλήθους που έχω, ο Ηρόδος («Ιστορία»Ζ, 161) εμφανίζει τον «Αθηναίων άγγελον» να δηλώνη στον βασιλέα των Συρακουσίων Γέλωνα, ότι οι Αθηναίοι δεν είναι μετανάσται: «ου μετανάσται».
Στο πρώτον παράδειγμα ο μεταφραστής των εκδόσεων του «Παπύρου» το πεντακάθαρον «ατίμητον μετανάστην» το μεταφράζει (!) εις «ασήμαντο μέτοικο»!! μολονότι ο Αχιλλεύς σαφέστατα ομιλεί δι' «ατίμητον μετανάστην». Διατί ο μετανάστης έγινε μέτοικος; Και διατί ο ατίμητος (δίχως τιμή) έγινε ασήμαντος;
Στο δεύτερον παράδειγμα πάλιν ο μεταφραστής των εκδόσεων του «Παπύρου» το πεντακάθαρον «ου μετανάσται» το μεταφράζει! εις «δεν έχομεν αλλάξει κατοικίαν»!! μολονότι ο άγγελος των Αθηναίων δηλώνει «ου μετανάσται». Διατί το «ου μετανάσται» έγινε «δεν έχομεν αλλάξει κατοικίαν»; και πώς ένα Έθνος ν' αλλάξη κατοικίαν; Ακόμη ο μεταφραστής την αναφοράν του αγγέλου, ότι οι Αθηναίοι είναι «αρχαιότατον μεν έθνος» την μεταφράζει ως «αρχαιότατον λαόν της Ελλάδος». Το Έθνος φαίνεται τον ενοχλεί και το έκανε λαόν. Μα ο άγγελος ανεφέρθη εις έθνος κι' όχι εις λαόν. Προφανώς ο μεταφραστής είναι «προοδευτικός» και μεταφράζει κατά τας πεποιθήσεις του, μη σεβόμενος το Αρχαίον κείμενον. Η υπηκοότης είναι αποκλειστική νομική πράξις. Κάποιος, ο οποιοσδήποτε δύναται να αποκτήση την υπηκοότητα οποιουδήποτε κράτους, εφόσον πληροί τας προϋποθέσεις, που προβλέπει η νομοθεσία εκείνου του κράτους.
Η υπηκοότης δεν επιδρά επί της ιθαγενείας και αντιστρόφως. Εάν ένας Έλλην μεταβή στην Κίνα και δια ποικίλους λόγους του δοθή η κινεζική υπηκοότης ασφαλώς δεν έγινε Κινέζος. Η υπηκοότης αυταποδείκτως δεν μεταβάλλει την φυλετικήν υπόστασιν των ανθρώπων.
Ο Έλλην ιθαγενής, που αποκτά την κινεζικήν υπηκοότητα δεν έπαυσε αυτομάτως να είναι Έλλην ιθαγενής και οι απόγονοί του, τα παιδιά του κ.τ.λ. θα είναι Έλληνες ιθαγενείς κι' όχι κινεζάκια. Τα ίδια ασφαλώς ισχύουν και δια τον ιθαγενή Κινέζον, που θα αποκτήση την Ελληνικήν υπηκοότητα.
Να προσθέσωμεν και τα εξής. Η υπηκοότης ως νομικόν κατασκεύασμα (νομοθέτημα) αλλάζει κατά την κρίσιν των νομοθετών. Σήμερον, δια να αναγνωρισθή ένας μετανάστης υπήκοος της Ελλάδος οφείλει να έχη κάποιους όρους, προϋποθέσεις. Αύριο η νομοθεσία αλλάζει τους όρους, προϋποθέσεις και δια να λάβη ο μετανάστης την Ελληνικήν υπηκοότητα υποχρεούται να συμμορφωθή, προς τας νέας διατάξεις, δια την χορήγησιν της υπηκόοτητος.
Απεναντίας στην ιθαγένειαν απουσιάζουν παντελώς νομικαί προϋποθέσεις ή όροι. Διότι εδώ τον μοναδικόν λόγον έχει η φύσις. Η ιθαγένεια ως βιολογική κατάστασις είναι αμετάβλητος και δεν υπόκειται εις ανθρωπίνους τεχνητάς, ρυθμίσεις. Ο Κάφρος, που ήλθε στην Πατρίδα μας, εκατομμύρια Ελληνικών υπηκοοτήτων να του δώσετε θα παραμείνη Κάφρος. Αι διοικητικαί πράξεις υπηκοότητος όσαι και να είναι, όποιαι και να είναι, από όπου και να προέρχωνται δεν θα μετατρέψουν τον Κάφρο εις Έλληνα. Αυτή είναι η πραγματικότητης. Τελεία και παύλα.
Επίσης η υπηκοότης δι' ωρισμένους λόγους αφαιρείται με μία νομική πράξι. Ενώ η ιθαγένεια δεν αφαιρείται ποτέ. Ακολουθεί το άτομο μέχρι του θανάτου του. Ουδεμία διοικητική αρχή και ουδένα δικαστήριον μπορεί να αποφασίση να αφαιρεθή η ιθαγένεια κάποιου. Ν' αποφασίση δηλαδή, ότι από τούδε ο Κάφρος δεν είναι Κάφρος, αλλά διατάσσεται να γίνη ξανθός Σουηδός.
Η ιθαγένεια ως φυσική-βιολογική κατάστασις δεν εξαρτάται από νομοθεσίας ή την βούλησιν προσώπων, κρατών κ.τ.λ. Προέρχεται μόνον από την φύσιν. Ο ιθαγενής ανήκει στην φυλή (γένος) όπου τον έταξε η μοίρα. Ουδείς εδιάλεξε να είναι Κινέζος ή Κάφρος ή Άγγλος κ.τ.λ.
Οι γραικύλοι παρέσυραν τους νομικούς (όχι όλους) να ταυτίσουν την ιθαγένεια με την υπηκοότητα. Ταυτίζουν δηλαδή ένα βιολογικό γεγονός με μία διοικητική πράξι. Αν είναι δυνατόν! Κι' όμως στον νεοελληνικό κρατίδιο είδαμε και αυτό και υπάρχει βεβαιότης, ότι θα συνεχίσωμεν εις χειρότερα, εφόσον μας κυβερνούν γραικύλοι.
Οι ανθέλληνες έχοντες την εξουσίαν επέβαλαν την «απόλυτον ταύτισιν» κατ' ανακοίνωσιν του υπουργείου εσωτερικών ιθαγενείας και υπηκοότητος. Προ πολλού η νομοθεσία μεταχειρίζεται την ιθαγένεια, ωσάν να ισοδυναμή με την υπηκοότητα. Διότι οι νομοθετούντες δεν είναι ανεξάρτητοι νομικοί, αλλά το κυνοβούλιον, δηλαδή οι πολιτικάντηδες, που επιδιώκουν να εξαφανίσουν κάθε τι το Εθνικόν.
Τα δικαστήρια επίσης υποχρεούνται να εφαρμόσουν τον νόμον, έστω κι αν διαπιστώνουν, ότι ο νόμος είναι παράλογος, αντεθνικός, δεν αποβλέπει στο δημόσιο συμφέρον ή στο δίκαιον κ.τ.λ. διότι τα δικαστήρια εφαρμόζουν τον νόμον, όποιος και να είναι αυτός, εκτός κιαν είναι αντισυνταγματικός. Η νομοθετική λειτουργία (εξουσία) ουσιαστικώς αποφασίζει και νομοθετεί, όπως επιθυμεί η εκτελεστική λειτουργία (εξουσία) που την εκφράζει η κυβέρνησις, η οποία έχει την πλειοψηφία στην βουλή. Συνεπώς μη μας παραμυθιάζουν με την ανεξαρτησία των εξουσιών, διότι η νομοθετική πειθαρχεί εις οτιδήποτε αποφασίζει η κυβέρνησις, δηλαδή το πλειοψηφούν κόμμα. Τώρα το πλειοψηφούν κόμμα επιθυμεί να Ελληνοποιήση τον κάθε ξένο, παρά την θέλησι των Ελλήνων και δι' αυτό αρνείται την διεξαγωγή δημοψηφίσματος δι' ένα τόσον σοβαρό ζήτημα, δι' ένα ζήτημα, που σχετίζεται αμέσως με την ύπαρξι του Ελληνικού Έθνους. Έτσι οι εξουσιασταί σέβονται τον Ελληνικόν Λαόν, τον δήθεν κυρίαρχο.
Στα πλαίσια της εθνοδιαλυτικής πολιτικής των γραικύλων εντάσσεται και η χορήγησις της Ελληνικής «ιθαγενείας» (;) στους μετανάστας, που εισέβαλαν μαζικώς στην Πατρίδα μας.
Η Ελληνική υπηκοότης μπορεί υπό όρους, προϋποθέσεις να δοθή εις ξένους. Ποτέ η ιθαγένεια. Τούτο φυσικώς είναι αδύνατον. Νομικώς, τεχνητώς δηλαδή είναι δυνατόν. Έτσι θα έχωμεν Έλληνας μαύρους, Έλληνας κιτρίνους, Έλληνας σημίτας, Έλληνας από το Κουρδιστάν, το Αφγανιστάν ή την Χιλή και στο τέλος οι αλλόφυλοι που κατακλύζουν την Ελλάδα θα ψηφίζουν, θα εκλέγωνται και θα κυβερνήσουν την Πατρίδα μας, διότι «ούτως έδοξε τη βουλή» και στον κάθε Παυλόπουλο, Ραγκούση κ.τ.λ.
Η πολιτογράφησις ξένων επιτρέπεται μόνον εις ειδικάς περιπτώσεις κι' όχι γενικώς. Επιτρέπεται μόνον εφόσον προσφέρουν εξεχούσας υπηρεσίας στην Ελλάδα, διότι μόνον έτσι αποδεικνύεται, ότι αγαπούν την Πατρίδα μας. Αλλοιώς είναι αλήθεια, ότι οι ξένοι ήλθαν εδώ, διότι τους συνέφερε, ήλθαν δια το ιδικόν τους συμφέρον και όχι, διότι ήθελαν να ωφελήσουν την Ελλάδα.
Εξ άλλου στην έννοιαν του Έλληνος κυριαρχεί το συναισθηματικόν στοιχείον. Όταν ο Έλλην βλέπει την Ελληνική Σημαία ή ακούει τον Εθνικόν μας Ύμνον αισθάνεται συγκίνησιν. Μήπως ανάλογον συγκίνησιν θα αισθανθή ο Πακιστανός, που ένα μπακαλόχαρτο στην τσέπη τον γράφει, ότι είναι Έλλην;
Κωνσταντίνος Πλεύρης


Τι θέλουν από το ΑΙΓΑΙΟ μας ;;;;;

Το Αιγαίο Πέλαγος και η Ευρωπαϊκή Ένωση


Η διαφορά της Ελλάδας με την Τουρκία στο Αιγαίο Πέλαγος και ο ρόλος που μπορεί και πρέπει να διαδραματίσει σε αυτό το πρόβλημα η Ευρωπαϊκή Ένωση

Του Θεόδωρου Κ. Καρυώτη*
Ένα από τα πιο σημαντικά έργα της Διάσκεψης για το Δίκαιο της Θάλασσας (1973-1982) ήταν η δημιουργία και η κωδικοποίηση του θεσμού της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ).
Έτσι, δόθηκε ένα τέλος στη χαώδη κατάσταση που επικρατούσε μέχρι τότε στο Διεθνές Δίκαιο Αλιείας.
Με βάση τα άρθρα 55, 56, 57 της νέας Σύμβασης, ως ΑΟΖ ορίζεται η πέραν και παρακείμενη της αιγιαλίτιδας ζώνης περιοχή, το πλάτος της οποίας μπορεί να φτάσει τα 200 ναυτικά μίλια (ν.μ.), από τις γραμμές βάσης από τις οποίες μετράται το πλάτος της αιγιαλίτιδας ζώνης και εντός της οποίας το παράκτιο κράτος ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα σε θέματα που έχουν σχέση με την εξερεύνηση, την εκμετάλλευση, τη διατήρηση και διαχείριση των φυσικών πηγών ζώντων ή μη των υδάτων, του βυθού και του υπεδάφους της θάλασσας, καθώς και κυριαρχικά δικαιώματα, που αναφέρονται στην εξερεύνηση και οικονομική εκμετάλλευση των ρευμάτων και των υπερκείμενων της θάλασσας ανέμων.
Οι θάλασσες και οι ωκεανοί καλύπτουν περίπου 105,5 εκατ. τετραγωνικά ν.μ., δηλαδή καλύπτουν το 71% της επιφάνειας της Γης. Εάν όλα τα παράκτια κράτη κάνουν χρήση των δικαιωμάτων τους για ΑΟΖ 200 ν.μ., τότε η περιοχή των ωκεανών που θα ανήκει σε αυτά τα κράτη υπολογίζεται ότι θα καλύπτει γύρω στα 37,7 εκατ. τετρ. ν.μ. ή το 35,8% της παγκόσμιας θαλάσσιας επιφάνειας. Μέσα στις ζώνες αυτές περιλαμβάνεται πάνω από το 90% της παγκόσμιας αλιείας, πάνω από το 87% των υπολογιζόμενων αποθεμάτων πετρελαίου και γύρω στο 10% των πολυμεταλλικών κονδύλων. Επομένως, εύκολα μπορεί κάποιος να αντιληφθεί την κρίσιμη σημασία που έχει η ΑΟΖ όχι μόνο για το Δίκαιο της Θάλασσας, αλλά γενικότερα για την παγκόσμια οικονομία και τις διεθνείς οικονομικές σχέσεις.

Σημαντικές διαφορές
Το καθεστώς της ΑΟΖ καλύπτει όλους τους φυσικούς πόρους, ζωντανούς και μη, ενώ η υφαλοκρηπίδα καλύπτει μόνο τους µη ζωντανούς πόρους. Μια άλλη σημαντική διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι τα δικαιώματα ενός κράτους πάνω στην υφαλοκρηπίδα υπάρχουν ipso facto και ab initio, ενώ η ύπαρξη της ΑΟΖ είναι δυνατή μόνο κατόπιν διακήρυξης των κυριαρχικών δικαιωμάτων του παράκτιου κράτους. Επομένως, το παράκτιο κράτος μπορεί να έχει υφαλοκρηπίδα χωρίς να έχει ΑΟΖ, ενώ το αντίστροφο δεν είναι δυνατόν.
Η Σύμβαση του 1982 για το Δίκαιο της Θάλασσας αναφέρει ρητά (άρθρο 121, παράγραφο 2) ότι όλα τα νησιά διαθέτουν ΑΟΖ και ότι η ΑΟΖ και η υφαλοκρηπίδα ενός νησιού καθορίζονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που καθορίζονται και για τις ηπειρωτικές περιοχές. Επομένως, η Τουρκία δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τα ίδια επιχειρήματα για την ΑΟΖ που προβάλλει για την υφαλοκρηπίδα των νησιών του Αιγαίου, ότι, δηλαδή, τα νησιά μας δεν διαθέτουν υφαλοκρηπίδα ή ότι βρίσκονται πάνω στην υφαλοκρηπίδα της Ανατολίας. Επιπλέον, η νέα Σύμβαση έχει καταργήσει τη γεωλογική έννοια της υφαλοκρηπίδας και έτσι η Τουρκία έχει χάσει άλλο ένα επιχείρημα.


Ολόκληρη η Ελλάδα βρίσκεται στο έλεος των παρανόμων.

 

 

Αθήνα, η μητρόπολη των παρανόμων


EGKLHMATIKOTHTA.jpg
«Η εγκληματικότητα είναι ένα τέρας που δεν μπορούμε πλέον να σταματήσουμε. Οι δείκτες εγκληματικότητας αυξάνονται καθημερινά και όλες οι προσπάθειες που καταβάλλουμε δείχνουν μάταιες. Κάθε εβδομάδα έχουμε από δύοτρεις αιματηρές ληστείες. Βρισκόμαστε σε έναν δρόμο έξαρσης του εγκλήματος, χωρίς γυρισμό». Η δυσοίωνη πρόβλεψη υψηλόβαθμου αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ. επιβεβαιώνεται δραματικά από το περιεχόμενο απόρρητης εσωτερικής έκθεσης για την εγκληματικότητα στην Αττική το 2009, η οποία εκδόθηκε μόλις προ μερικών ημερών.
Το έγκλημα του δρόμου

Στην εσωτερική έκθεση της Αστυνομίας, όπου συγκεντρώνονται οι αναφορές όλων των υπηρεσιών της πρωτεύουσας, διαπιστώνεται αύξηση όλων των κατηγοριών αδικημάτων σε σχέση με την έκθεση της προηγούμενης χρονιάς. Ειδικά οι ληστείες ξεπέρασαν το 2009 κάθε προηγούμενο, παρουσιάζοντας αύξηση 42,6% έναντι του 2008, ενώ περισσότερες ήταν και οι κλοπές οχημάτων (+13,5%), όπως και οι διαρρήξεις/κλοπές (+6,5%). Στην έκθεση αυτή αποτυπώνεται παραστατικά, από γειτονιά σε γειτονιά, το λεγόμενο «έγκλημα του δρόμου», η μικρή αλλά εξίσου βίαιη παραβατικότητα, κλοπές μικροποσών, τσαντών, κινητών τηλεφώνων, με θύματα κυρίως παιδιά, ηλικιωμένους και κάθε ανύποπτο πολίτη.
Και αυτά τα αδικήματα ξεπέρασαν το 2009 κάθε προηγούμενο. Οι αρπαγές τσαντών αυξήθηκαν κατά 83%, κινητών τηλεφώνων και πορτοφολιών καταμεσής του δρόμου κατά 38%, οι ληστείες σουπερμάρκετ κατά 100% και καταστημάτων κατά 32%. Το Σύνταγμα, η Καλλιθέα, η Ομόνοια, το Μαρούσι, ο Αγιος Παντελεήμονας, το Μενίδι και η Γλυφάδα είναι οι περιοχές του Λεκανοπεδίου που «προτιμούν» οι κακοποιοί, προχωρώντας σε χιλιάδες ληστρικές επιθέσεις κάθε είδους. Από την Ομόνοια ως τον Κεραμεικό η στάθμευση αυτοκινήτου, ειδικά τις νυχτερινές ώρες, δεν είναι καθόλου ασφαλής. Απανωτά κρούσματα κλοπής αυτοκινήτων σημειώνονται επίσης στην Καισαριανή, στο Παλαιό Φάληρο, στη Δάφνη, στο Νέο Ψυχικό και στη Νέα Ερυθραία. Τσάντες κάνουν φτερά από τα χέρια ανύποπτων γυναικών σχεδόν καθημερινά στο κέντρο της Αθήνας, στο Παγκράτι και στην Κυψέλη, στους εμπορικούς δρόμους της Κηφισιάς, του Περιστερίου και του Πειραιά. Και πάει λέγοντας.
Οι αιτίες του κακού
Η ανεξέλεγκτη έξαρση του εγκλήματος, σύμφωνα με τους επιτελείς της ΕΛ.ΑΣ., εξηγείται από τον συνδυασμό σειράς παραγόντων. Η οικονομική κρίση, η ευνοϊκή δικαστική μεταχείριση συλληφθέντων κακοποιών, η συμμετοχή αλλοδαπών σε εγκληματικές επιθέσεις, η δημιουργία «γκέτο» σε κεντρικά σημεία της Αθήνας, η δράση τοξικομανών, οι αλλαγές στον οικιστικό χάρτη της πρωτεύουσας, τα τεράστια προβλήματα στελέχωσης των αστυνομικών τμημάτων, η επί σειρά ετών εξαφάνιση της πεζής αστυνόμευσης, είναι μερικοί από τους λόγους που συμβάλλουν. Ισως το πιο εντυπωσιακό για την ποιότητα του εγκλήματος, σύμφωνα με αστυνομικούς, είναι η συμμετοχή όλο και συχνότερα σε εγκληματικές επιθέσεις ανθρώπων «της διπλανής πόρτας», με λευκό ποινικό μητρώο, που καταφεύγουν σε ληστείες και άλλες εγκληματικές ενέργειες για να λύσουν οικονομικά προβλήματα, ακόμη και για να αποπληρώσουν δάνεια. Την περασμένη χρονιά διάφορες αστυνομικές υπηρεσίες αντιμετώπισαν αρκετά τέτοια περιστατικά.
Τα μέτρα αποτροπής

ΣΕ ΜΙΑ ΕΣΧΑΤΗ προσπάθεια στοιχειώδους συγκράτησης της εγκληματικότητας, η ηγεσία της Αστυνομίας, μετά τις εντολές του υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Μ. Χρυσοχοΐδη και του αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. κ. Ελ. Οικονόμου, θέτει αυτή την περίοδο σε εφαρμογή μια σειρά νέα - ή εγκαταλειφθέντα κατά το πρόσφατο παρελθόν- μέτρα.
Τις επόμενες ημέρες θα αρχίσουν να «σαρώνουν» τους δρόμους της Αθήνας 2.000
αστυνομικοί, οι οποίοι θα επιβαίνουν σε 1.200 νεοαποκτηθείσες μοτοσικλέτες που έχει προμηθευθεί η ΕΛ.ΑΣ.
Στόχος, σύμφωνα με το αισιόδοξο σενάριο, είναι κάθε μοτοσικλετιστής της ΕΛ.ΑΣ. να περνά κάθε 15 λεπτά από κάθε δρόμο της πρωτεύουσας ώστε να αποθαρρύνονται οι κακοποιοί. Σύμφωνα με αυτό το επιχειρησιακό σχέδιο, οι εποχούμενοι αστυνομικοί θα μοιραστούν σε όλους τους δήμους και στις τέσσερις αστυνομικές διευθύνσεις της πρωτεύουσας (Πειραιά, Βορειοανατολικής, Νοτιοανατολικής και Δυτικής Αττικής). Εντολές θα δέχονται από ενιαίο συντονιστικό κέντρο στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής.
Παράλληλα έχουν ήδη αρχίσει να πυκνώνουν οι πεζές περιπολίες αστυνομικών από τα αστυνομικά τμήματα, ενώ έχουν αναλάβει υπηρεσία και οι 114 αστυνομικοί της γειτονιάς σε 18 αστυνομικά τμήματα της πρωτεύουσας. Ακόμη έχει ξεκινήσει πρόγραμμα συνεργασίας του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με δήμους της Αθήνας για επανενεργοποίηση των Συμβουλίων Πρόληψης Εγκληματικότητας.
Πρόκειται ωστόσο για έναν θεσμό που έχει παρουσιάσει προβλήματα, παραμένοντας στην ουσία για χρόνια ανενεργός, σε πάρα πολλές περιπτώσεις.
Σε ό,τι αφορά το οργανωμένο έγκλημα η ηγεσία της λεωφόρου Κατεχάκη θεωρεί πρωταρχικό ζήτημα τη δημιουργία της σχετικής Διεύθυνσης Αντιμετώπισης, στην οποία θα ενταχθούν όλα σχεδόν τα τμήματα της Ασφαλείας Αττικής (Ανθρωποκτονιών, Διαρρηκτών, Εκβιαστών, Οικονομικού Εγκλήματος).
πηγή


Οι αρλούμπες του Πεταλωτή !!!!!

Έβαλαν μπροστά τις μηχανές του ΨεύδουςΔεν θα φύγει κανείς λαθρομετανάστης και πρέπει να αποδεχθούμε τα τετελεσμένα λέει η κυβέρνηση
Ο υφυπουργός παραπλάνησης και παραπληροφόρησης Γ. ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ
μίλησε για το λαθρονομοσχέδιο στον ραδιοφωνικό σταθμό «Αντ1» (28-01-2010).
«Μιλάμε μόνο για νόμιμους μετανάστες, όσον αφορά στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Γιατί υπάρχει μια θολή εικόνα και μια παραπληροφόρηση..»
Είπε για παραπληροφόρηση και αμέσως μιλάει για «νόμιμους μετανάστες».
Νόμιμος όμως δεν είναι κανείς.
«Νομιμοποιημένοι» είναι, με διάφορους τρόπους. Και οι νομιμοποιημένοι είναι 1.500.000
Και συνεχίζει η παραπληροφόρηση..
« Και αυτό που γίνεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι ότι έρχονται, είναι ακατάγραπτοι, αυτοί οι άνθρωποι να μην είναι πουθενά, είτε ζουν, είτε πεθαίνουν, είτε πεθάνουν κάποια στιγμή δεν πρόκειται να τους αναζητήσει κανείς, με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτή η γκετοποίηση, ειδικά στο κέντρο της Αθήνας».
Οι νομιμοποιημένοι έχουν καταγραφεί. Έχουν δηλώσει μόνιμη κατοικία.
Ο υφυπουργός παραπλάνησης και παραπληροφόρησης ανακατεύει «Νομιμοποιημένους» και παράνομους και τελικά μιλάει για τους παράνομους παραπλανόντας τους συνομιλητές του και τους ακροατές.
(Φοβερή η σοσιαλιστική αγωνία «είτε ζουν, είτε πεθαίνουν, δεν πρόκειται να τους αναζητήσει κανείς», ενώ κλέβουν από τα μίνι-μάρκετ που ληστεύουν τηλαφωνικές κάρτες για να μιλούν με την μητέρα πατρίδα τους).
«Με την απειλή όπλων, δύο άγνωστοι εισήλθαν , περίπου στις 11 το βράδυ, σε κατάστημα ψιλικών, που βρίσκεται επί της οδού Κωνσταντίνου Τσαλδάρη 41-43, στο Πολύγωνο.Οι δράστες ακινητοποίησαν την ιδιοκτήτρια αυτ και αφαίρεσαν το ποσό των 250 ευρώ, που υπήρχε στο ταμείο, καθώς και κάρτες κινητής τηλεφωνίας»Και επειδή δεν τους αναζητάει κανείς έχουν καταλάβει το κέντρο της Αθήνας
Και συνεχίζει ο υφυπουργός παραπλάνησης και παραπληροφόρησης
« Μία από αυτές τις λύσεις, μία στόχευση, έστω επιμέρους, είναι επιτέλους κάποιοι να καταγραφούν. Επιτέλους, κάποιοι να αποκτήσουν τη θέση, όχι απλώς τα δικαιώματα, αλλά τη θέση που πρέπει να έχουν σε μια κοινωνία σημερινή, έτσι όπως επιτάσσουν οι σημερινές κοινωνικές συνθήκες και σιγά – σιγά να αρχίσει να μπαίνει τάξη σ` αυτό το απαράδεκτο φαινόμενο και για τους ίδιους τους μετανάστες, αλλά και για την κοινωνία, για όλους εμάς».
Είναι «απαράδεκτο κοινωνικό φαινόμενο» ότι δεν έχουν πολιτικά δικαιώματα; Και για να τους «καταγράψουν» πρέπει να τους δώσουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι; Είπαμε οι νομιμοποιημένοι έχουν ήδη καταγραφεί. Επομένως η «επιμέρους» λύση είναι για τους ως τώρα παράνομους
Και συνεχίζει ο υφυπουργός παραπλάνησης και παραπληροφόρησης .
«μετά από τόσα χρόνια, όπου αφήσαμε και δημιουργήθηκε -λόγω έλλειψης μεταναστευτικής πολιτικής- όλη αυτή η κατάσταση είναι μια πραγματικότητα. Πρέπει να την αντιμετωπίσουμε σαν πραγματικότητα. Το να φυλάμε όλους τους παράνομους μετανάστες και να τους απελάσουμε δεν έχει καμία πρακτική εφαρμογή. Δεν γίνεται κάτι τέτοιο, πρώτα απ` όλα για λόγους πρακτικούς και δεύτερον θα πρέπει να εξετάζεται η κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Είναι κάποιοι που έχουν υποβάλει αίτηση για άσυλο, κάποιοι περιμένουν. Θα πρέπει να μπει μια τάξη σ` όλη αυτή την ιστορία». «Με τους παράνομους μετανάστες πρέπει να υπάρχει μια αντιμετώπιση και πάλι, δεν είναι λύση το να απελαθούν, δεν γίνεται να απελαθούν».
Πρέπει να τους αντιμετωπίσουμε σαν πραγματικότητα. Δηλαδή ,δεν θα φύγει κανείς και πρέπει να δεχθούμε τα τετελεσμένα

«Πρώτα απ` όλα, ξεκινάμε με κάποια βήματα. Το πρώτο βήμα είναι αυτούς τους νόμιμους μετανάστες, οι οποίοι είναι ενταγμένοι στην ελληνική κοινωνία, θα πρέπει να τους αναγνωρίσουμε και τυπικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από αυτή την ένταξή τους».
-Τα πολιτικά κυριαρχικά δικαιώματα δεν πηγάζουν από την « ένταξη».
«Δίνοντας ιθαγένεια με αυτό το νομοσχέδιο σε παιδιά, σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, σε ανθρώπους, οι οποίοι είναι μέλη της ελληνικής κοινωνίας πλέον, καθώς και το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι μερικώς, τους εντάσσουμε στην ελληνική κοινωνία γιατί έτσι πρέπει να γίνει σύμφωνα και με τις διεθνείς συνθήκες, αλλά και σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα»
Απόλυτα ψέματα. Σύμφωνα και με τις «διεθνείς συνθήκες», αλλά και με τα «διεθνή δεδομένα» τα κράτη όχι μόνον εν παραχωρούν πολιτικά δικαιώματα αλλά έχουν δικαίωμα να περιορίζουν την πολιτική δραστηριότητα των αλλοδαπών.
« όσον αφορά στα παιδιά, όμως, όπου είναι μια φοβερή κοινωνική αδικία, η οποία γίνεται εδώ και τόσα χρόνια, η κοινή γνώμη είναι υπέρ των παιδιών και ένα δεύτερο ως προς αυτό, για τις δημοσκοπήσεις, είπατε και σεις προηγουμένως ότι διαβάζοντας χθες το νομοσχέδιο διαπιστώσατε ότι πρόκειται για νόμιμους μετανάστες. Αυτό το λέω γιατί δεν έχει εξηγηθεί, δεν έχει εξηγηθεί εν καιρώ -είναι επόμενο γιατί είναι πολύπλοκο νομικό ζήτημα- στην ελληνική κοινωνία για ποιους ανθρώπους μιλάμε, με τι προϋποθέσεις, ότι εμείς δεν δημιουργούμε ξέφραγο αμπέλι. Ξέφραγο αμπέλι υπάρχει εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Εμείς τώρα βάζουμε τάξη».
Απόλυτα ψέματα.Δεν βάζουν τάξη. Ανοίγουν τις πύλες της κολάσεως.
Ο υφυπουργός παραπλάνησης και παραπληροφόρησης ομολόγησε και την προσωπική του ανάμιξη.
«Το επάγγελμά μου είναι δικηγόρος. Έχω ασχοληθεί χρόνια με θέματα προσφύγων, εδώ και δεκαετίες».
Και κλείνει με το δημοψήφισμα.
«Αν κάνουμε δημοψήφισμα για ένα τέτοιο θέμα, θα έπρεπε να κάνουμε δημοψηφίσματα και για πολλά άλλα ζητήματα, σε τεχνικό επίπεδο μιλάω. Δεύτερον, σε ουσιαστικό επίπεδο, εάν κάνουμε δημοψήφισμα για ένα τέτοιο ζήτημα, τότε είναι που διαταράσσουμε την κοινωνική συνοχή, τότε είναι που δημιουργούμε ζητήματα μέσα στην ελληνική κοινωνία, ζητήματα τα οποία μπορεί να είναι εκρηκτικά».
-Θα διαταράξουμε την κοινωνική μας συνοχή με τους λαθρομετανάστες;;;;;;;;;
Τι λέει ο άνθρωπος!!!!.
Το καλύτερο είναι οι αρλούμπες του «σοσιαλιστή» δικηγόρου στο τέλος.
« Και από άποψη πολιτική και νομική, θα μου επιτρέψτε να πω ότι η ψήφος, το δικαίωμα ψήφου δεν είναι πολιτικό δικαίωμα για το οποίο μπορεί να γίνει δημοψήφισμα.Υπάρχει η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου σε συγκεκριμένα άρθρα της και δεν μπαίνω σε νομικά ζητήματα, εντάσσει το δικαίωμα ψήφου στα ανθρώπινα δικαιώματα, το οποίο μάλιστα πρέπει να ασκείται χωρίς διακρίσεις εθνικής κοινωνικής προέλευσης κ.τ.λ.»
Συμβαίνει ακριβώς το αντίθετοοοοοοο!!!!!!
πηγή


Η ηρωϊκή Ελληνίδα δασκάλα !!!!!

XARA NIKOPOULOU.jpg
Η Χαρά Νικοπούλου είναι δασκάλα. Κόρη του Βασίλη Νικόπουλου, πρώην προέδρου του Αρείου Πάγου. Επέλεξε να υπηρετήσει στο μειονοτικό σχολείο στο Μεγάλο Δέρειο του νομού Εβρου.
Η επιλογή της μέχρι σήμερα της έχει κοστίσει ακριβά, επειδή αρνείται να παίξει το ανθελληνικό παιχνίδι του τουρκικού προξενείου και της Αγκυρας.
Αρνείται να περάσει τη γραμμή του τουρκικού επεκτατισμού. Η Παιδεία που προσφέρει στα παιδιά της μουσουλμανικής μειονότητας είναι ελληνική. Οχι τουρκική. Αυτό της κόστισε ακριβά...
διαβάστε περισσότερα
This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now


Οι προβοκάτορες .....

Αγγλοαμερικανοί πράκτορες και οι μυστικές τους υπηρεσίες πίσω από το διπλό εμπρησμό της εβραϊκής συναγωγής στα Χανιά για δυσφήμιση της Ελλάδας

του Δαμιανού Βασιλειάδη* 
Μετά την αποκάλυψη ότι πίσω από το διπλό εμπρησμό της εβραϊκής συναγωγής στα Χανιά της Κρήτης κρύβονταν Αγγλοαμερικανοί πράκτορες και οι μυστικές τους υπηρεσίες (και δε γνωρίζουμε και ποιες άλλες), πρέπει να τεθεί το ερώτημα: Σε τι αποσκοπούν τέτοιες ενέργειες και άλλες που συμβαίνουν στην Μεγαλόνησο. Η άποψή μου είναι ότι όλες αυτές οι ενέργειες των «άσπονδων φίλων και συμμάχων μας» Αγγλοαμερικάνων και όχι μόνο, που έχουν άμεση σχέση με τα εθνικά μας θέματα, Κύπρο, Αιγαίο, Θράκη, Μακεδονία, ΄Ηπειρο αποσκοπούν στα ακόλουθα:
•Στη δυσφήμιση και κατατρομοκράτηση των Ελλήνων, τους οποίους θέλουν να παρουσιάσουν ως αντισημίτες, ξενόφοβους, ρατσιστές, σωβινιστές κ.λπ και λπ.
•Να επιστρατεύουν και τους απανταχού Εβραίους εναντίον μας, για να μας απομονώσουν ακόμη περισσότερο με στόχο να υλοποιήσουν τα άνομά τους σχέδια ενάντια στην πατρίδα μας.
Ο στόχος αυτός αποτελεί τον πιο θανάσιμο κίνδυνο, γιατί οι Εβραίοι αποτελούν καθοριστικό παράγοντα διαμόρφωσης της παγκόσμιας πολιτικής τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Αγγλία, αλλά και παντού ανά την υφήλιο.
Είναι γνωστό ότι το εβραϊκό λόμπυ επηρεάζει καθοριστικά την αμερικάνικη εξωτερική πολιτική, σε αντίθεση με το ελληνικό λόμπυ, το οποίο σχεδόν είναι ανύπαρκτο ή διασπασμένο και αναποτελεσματικό. Βέβαια σ’ αυτό φταίει και το ελληνικό κέντρο, με όλους τους υποτελείς πολιτικούς και τα νεοραγιάδικα κόμματα.
Αυτή η κατάσταση θα επιδεινωθεί. Αποχρώσεις ενδείξεις υπάρχουν ανά την Ελλάδα σχετικά και με την σιωνιστική προπαγάνδα, να μας παρουσιάσουν ως ανέκαθεν αντισημίτες, ενώ είμαστε ενάντια στη σιωνιστική πολιτική απέναντι στους Παλαιστίνιους και όχι γενικά και αόριστα εναντίων των Εβραίων.
Στον τομέα αυτόν ασφαλώς και παίζουν ρόλο και οι μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ, αλλά και τα καθοδηγούμενα πανεπιστήμια, που θα εκδώσουν διατριβές για την κακομεταχείριση των Εβραίων στην Ελλάδα, κυρίως Θεσσαλονίκη. (Σίγουρα θα’ ναι κάποιος Σόρος από πίσω). Πρέπει να περιμένουμε στο μέλλον τέτοιες και παρόμοιες προβοκάτσιες σαν αυτή της Κρήτης (βλ. την προβοκάτσια με την δήθεν βόμβα στο σπίτι του Κεμάλ στην Θεσσαλονίκη). ΄Εχω υπόψη μου διατριβή και μάλιστα ΄Ελληνα «επιστήμονα», που υπηρετεί δήθεν επιστημονικά τέτοιες σκοπιμότητες.
Εφιάλτες υπάρχουν πάντοτε. Η προπαγάνδα είναι πανούργα και παρουσιάζεται πάντοτε με το πιο αγνό πρόσωπο. Παράδειγμα οι Αγγλοαμερικάνοι. (Βλ. δηλώσεις του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ) κα οι «σύμμαχοί μας». Κατακρεούργησαν ολόκληρο λαό στο Ιράκ, εν ονόματι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της Δημοκρατίας. Το ίδιο στην πρώην Γιουγκοσλαβία και το ίδιο πράττουν στο Αφγανιστάν και όπου θέλουν να περάσουν τα γεωστρατηγικά τους συμφέροντα.
•Να μας μειώσουν και συντρίψουν το πατριωτικό φρόνημα, δημιουργώντας μας ενοχές και κόμπλεξ, - με το ζόρι -ως εθνοκεντρικούς, ξενοφοβικούς, ρατσιστές (βλ. τα βιβλία της κ. Θάλειας Δραγώνα και λοιπών εθνομηδενιστών και τον αφελληνισμό που επιχειρείται στην παιδεία. Πώς θα ενσωματωθούν οι μετανάστες σε μια αφελληνισμένη παιδεία;).
•Να περάσουν ευκολότερα το νομοσχέδιο για το μεταναστευτικό με τη μέθοδο του καρότου και του μαστιγίου. Του καρότου με την έννοια ότι εμείς είμαστε ανέκαθεν ένας φιλόξενος λαός, (βλ. ξένιος Δίας) και συγχρόνως του μαστιγίου (ιδεολογική τρομοκρατία) με την έννοια ότι είμαστε τάχα ξενόφοβοι και ρατσιστές. (Τι θα κάνουν όλοι αυτοί, αν δεν τους επαληθεύσουμε και αποδεχθούμε ότι δεν είμαστε ρατσιστές; Ας θυμηθούμε του Καβάφη; Και τώρα τι θα γένουμε χωρίς βαρβάρους. Οι άνθρωποι αυτοί ήσαν μια κάποια λύσις.)
•Τελικά να συντρίψουν οποιαδήποτε αντίσταση του ελληνικού λαού, διασπώντας την κοινωνική συνοχή και την εθνική ομοψυχία και μεταβάλλοντας τον σε ένα άβουλο και χειραγωγούμενο υποκείμενο στα γρανάζια της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης και της Νέας Τάξης.
Και το τραγικό είναι ότι σε όλα αυτά τα εγκληματικά που λαμβάνουν χώρα εναντίον της πατρίδας μας συμμετέχουν και δυνάμεις από την άκρα δεξιά ως την άκρα αριστερά.
Εν κατακλείδι θα πρέπει να γνωρίζουν όλοι αυτοί που από ιδιοτέλεια, καιροσκοπισμό και ιδεολογική σύγχυση είναι ενάντια στην πατρίδα τους ότι ο ελληνικός λαός δεν έχει τίποτε εναντίον οποιουδήποτε άλλου λαού, (ούτε του τούρκικου, ούτε του εβραϊκού, ούτε του σκοπιανού, ούτε του αγγλικού, ούτε του αμερικάνικου κ.λπ), παρά μόνον εναντίον των κυβερνήσεών τους που επιβουλεύονται την πατρίδα μας.
Αθήνα, 23.1.2009
* Ο Δαμιανός Βασιλειάδης είναι εκπαιδευτικός


Είναι όλοι πουλημένοι;;;;;;

Απίστευτα κηρύγματα τουρκισμού στη Θράκη με την πλήρη συνενοχή του τοπικού πολιτικού κόσμου!

Για την εκστρατεία εκτουρκισμού των Πομάκων της Θράκης από τους προξενικούς μηχανισμούς (όπως μεταξύ άλλων εκδηλώνεται και με την προκλητική οικειοποίηση των παραδοσιακών πομάκικων πανηγυριών), σας έχουμε βεβαίως μιλήσει και άλλες φορές. Προ ημερών μάλιστα σας δείξαμε και οπτικοακουστικά ντοκουμέντα από το πανηγύρι του Αλάντεπε στην ορεινή Ροδόπη, όπου παρίστανται συνεχώς ο νομάρχης Γιαννακίδης και άλλοι χριστιανοί πολιτικοί. Για να μην σχηματίσετε ωστόσο την εντύπωση ότι το πρόβλημα αρχίζει και τελειώνει εκεί, σήμερα η ιστοσελίδα μας σας παρουσιάζει κάποια πραγματικά απίστευτα ντοκουμέντα από το άλλο εκτουρκισμένο (πρώην) πομάκικο πανηγύρι, στην ορεινή τοποθεσία Χίλια του νομού Έβρου.
Σε μια άκρως νέο-οθωμανική ατμόσφαιρα (υπενθυμίζουμε άλλωστε ότι, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του διοργανωτή «Πολιτιστικού Συλλόγου Χίλια», στο εν λόγω πανηγύρι εορτάζεται η κατάκτηση της Θράκης από τους Τούρκους τον 14ο αι.), ανάμεσα σε γιγάντια πανό με φράσεις του Μουσταφά Κεμάλ και μέσα σε μόλις μισή ώρα (5/8/2007) βλέπουμε πράγματα εκπληκτικά.
Βλέπουμε τον (τότε) Τούρκο πρόξενο Ντεμιρέρ να αποκαλεί τους παρευρισκόμενους μουσουλμάνους «αγαπητούς ομογενείς» του ή να κάνει λόγο για την επί επτά αιώνες συνεχιζόμενη τουρκική παράδοση του πανηγυριού και τον εκπρόσωπο των «Τούρκων της Δυτικής Θράκης» στην Προύσα «αγά» Αλή Ομέρογλου να απευθύνει επίσημο χαιρετισμό! Βλέπουμε τους ψευτομουφτήδες Ξάνθης και Κομοτηνής Μέτε και Σερήφ να επιδίδονται σε ένα παραληρηματικό κήρυγμα τουρκισμού, με τον πρώτο να αποκαλεί το πανηγύρι τεκμήριο του μεγαλείου του τουρκικού έθνους που τιμά τα έθιμα και τις παραδόσεις του (!) και έτσι στέκεται πάντα όρθιο με δύναμη και αυτοσυνειδησία σε όλες τις βαλκανικές χώρες (όπως η Βουλγαρία και η…Δυτική Θράκη!) ή να διαμαρτύρεται για τα περιορισμένα δικαιώματα των «Τούρκων» της Θράκης, και τον δεύτερο να κάνει επίσης λόγο για τη μακραίωνη παράδοση των τουρκικών πανηγυριών και να επισημαίνει (πάλι καλά!) ότι οι «Τούρκοι» της Θράκης έχουν μεγαλύτερη ελευθερία σήμερα για να τιμήσουν τα…έθιμά τους απ’ ό,τι πριν 20 χρόνια!
Το χειρότερο ωστόσο δεν είναι αυτό! Το χειρότερο είναι ότι όλα αυτά διαδραματίζονται υπό τα πλήρως ήρεμα βλέμματα των ημετέρων τοπικών πολιτικών, που όχι μόνο παρίστανται («νομιμοποιώντας» δια της παρουσίας τους ως θεσμικούς παράγοντες στη Θράκη τον – άνευ ουδεμίας ουσιαστικά εξουσίας και αρμοδιότητας εκτός του διπλωματικού του οικήματος – Πρόξενο της Τουρκίας και τους προκλητικούς τουρκόφρονες που παριστάνουν τους…μουφτήδες), αλλά και υπερθεματίζουν ουσιαστικά με τις δικές τους ομιλίες. Μετά τον νομάρχη Ροδόπης Γιαννακίδη (που φυσικά δεν θα μπορούσε ούτε από εδώ να…λείπει), παίρνει τον λόγο ο νομάρχης Έβρου Ζαμπουνίδης και επιδίδεται σε…φιλοτουρκική πλειοδοσία, κατηγορώντας την κυβέρνηση της ΝΔ ότι δεν υλοποιεί τις υποσχέσεις της στη μειονότητα, σε πλήρη αντίθεση με την (προσκείμενη στο ΠΑΣΟΚ) Νομαρχία Έβρου, που ό,τι υποσχέθηκε, το πραγματοποίησε! Ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ (και πρώην υφυπουργός) Φωτιάδης αποκαλεί τον Πρόξενο «εξοχότατο» (ευτυχώς τουλάχιστον όχι…«πολυχρονεμένο»), επαναλαμβάνει τις…γνωστές κωμικές πομφόλυγες περί πολυπολιτισμικότητας και σεβασμού του διαφορετικού και χαιρετίζει τη συνεχιζόμενη παράδοση των…τοπικών εθίμων (περί Πομάκων φυσικά ούτε λόγος)! Αλλά βέβαια το πρόβλημα δεν αφορά μόνο στο ένα κόμμα, γιατί και ο βουλευτής της ΝΔ Δερμεντζόπουλος απευθύνει χαιρετισμό (μέσα στα ίδια σημειολογικά πλαίσια), ενώ τελικά σε προκλητικότερο όλων αναδεικνύεται ο πολιτικά ομόσταυλός του πολιτευτής Κελέτσης, ο οποίος κατακεραυνώνει τις ακραίες φωνές που αντιμάχονται τα συγκεκριμένα πανηγύρια και επιδίδεται σε…συγχαρητήρια προς τον Τούρκο Πρόξενο για τη στάση του, που προωθεί την ελληνοτουρκική φιλία! Το εμετικό γλείψιμο του εν λόγω πολιτευτή αναδεικνύει μάλιστα τον Ντεμιρέρ και τον «αγαπητό του συνάδελφο Αμέτ Ιλχάν» σε «μεγάλους παράγοντες», που περίπου πρέπει να τους…ακούμε για την ομαλότητα και τη σταθερότητα στην περιοχή, απομονώνοντας τις «παράλογες φωνές» των ακραίων κύκλων, οι οποίοι κάνουν λόγο περί κινδύνων!
Απέναντι βέβαια σε όλα αυτά (που επαναλαμβάνονται σταθερά στη Θράκη εδώ και πολλά χρόνια), είναι φανερό πως δεν υπάρχει τίποτα που εμείς θα μπορούσαμε να προσθέσουμε ως σχόλιο. Ούτε για τους θρασύτατους πράκτορες της Άγκυρας που δρουν ανενόχλητοι, ούτε για τα κωμικά πρόσωπα, που μέσα στην ανίατη ελαφρότητα της ψηφοθηρικής τους εθελοδουλείας, παριστάνουν τους τοπικούς πολιτικούς μας ταγούς. Παρακολουθείστε μόνο τα παρακάτω βίντεο (από την ερασιτεχνική κάμερα του συνεργάτη μας Μ.Κ.) και συνειδητοποιείστε απλώς με ποιον ακριβώς τρόπο η Τουρκοκρατία στην περιοχή μας ουσιαστικά συνεχίζεται για έβδομο συνεχόμενο αιώνα…

proxeneio-stop


Ο παπάς και λαθρομετανάστες του ......


Ιερώνυμος: Ρόλος μας είναι να βοηθάμε και όχι να διώχνουμε τους μετανάστες. Αυτή ήταν η πρόταση του αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδας κ.κ. Ιερώνυμου, για το πρόβλημα της λαθρομετανάστευσης και της ελληνοποίησης τους.

Συνεχίζοντας, ο προκαθήμενος της Ελληνικής Εκκλησίας είπε: «Εμείς δεν φέραμε τους ξένους, αλλά δεν είναι και ο ρόλος μας να τους διώξουμε. Όταν όμως μάς χτυπήσουν την πόρτα μας πρέπει να τους δώσουμε ένα πιάτο φαγητό γιατί αυτό είπε ο Χριστός».
Αυτό δήλωσε χθες ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κ. Ιερώνυμος, από το βήμα ημερίδας με θέμα «Για μια οικονομία με ανθρώπινο πρόσωπο».
Και στο σημείο αυτό δημιουργούνται εύλογα ερωτήματα .........για το «σκεπτικό» του έλληνα ιεράρχη, ο οποίος προφανέστατα επηρεασμένος από την ασθένειά του ξεχνά το πλέον βασικό: το ποίμνιό του και τις ανάγκες των ελλήνων ορθοδόξων χριστιανών… Γιατί, πώς αλλιώς μπορεί να εξηγηθεί το γεγονός (πλέον) πως ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος δεν ενδιαφέρεται τόσο για τους έλληνες χριστιανούς, όσο για τους ισλαμιστές λαθρομετανάστες; Πώς μπορεί άραγε ο προκαθήμενος της ελλαδικής εκκλησίας να ξεχνά την δύσκολη θέση στην οποία βρίσκονται οι έλληνες πολίτες (που αποτελούν κατά κόρο και το ποίμνιό του αλλά και την ουσιαστική του ευθύνη ενώπιον του Θεού), οι οποίοι χάνουν τις εργασίες τους λόγω της αύξησης των λαθρομεταναστών, οι οποίοι «χτυπάνε» δουλειές με μικρότερα ημερομίσθια…; Πώς μπορεί, άραγε, ο σεβαστός κ.κ. Ιερώνυμος να ξεχνά τις ελληνικές οικογένειες που υποφέρουν, λόγω της οικονομικής κρίσης, και τρέχει να βοηθήσει οικονομικά αυτούς που συντελούν στην αύξηση της κρίσης αυτής μέσα στην ελληνική επικράτεια; Με ποια λόγια μπορεί άραγε να δικαιολογηθεί ο υπεύθυνος πνευματικός-θρησκευτικός ηγέτης της ορθοδοξίας στην Ελλάδα, όταν δείχνει πως ενσυνείδητα απομακρύνεται από τις ανάγκες (πνευματικές και υλικές) εκείνων που αποτελούν την Εκκλησία της Ελλάδας;
Ο ρόλος του αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου, στις ημέρες που διανύουμε, είναι πολύ σημαντικός, κυρίως προς την κατεύθυνση της συνοχής της Ελληνικής Εκκλησίας, η οποία χρειάζεται έναν ηγέτη και όχι κάποιον ο οποίος τρέχει να απομακρυνθεί από τις ευθύνες που έχει αναλάβει. Μήπως κάποιος εκεί στην Αρχιεπισκοπή, θα πρέπει να θυμίσει στον κύριο Ιερώνυμο πως είναι από τους πρώτους που περνά από πνευματική κρίση και κατάπτωση και πως ταυτόχρονα είναι υπεύθυνος απέναντι στην ιστορία της χώρας; Μήπως κάποιος θα πρέπει να πει στον κύριο Ιερώνυμο πως, τελικά, «αν δεν φροντίσει το ίδιο του το σπίτι, αυτό θα πέσει να τον πλακώσει»; Μήπως κάποιος, τελικά, θα πρέπει να θυμίσει στον σεβαστό αρχιεπίσκοπο της Ελλάδας, πως αυτός και σύσσωμη η ηγεσία της Ελλαδικής Εκκλησίας οφείλουν να βγούνε και να ψάξουν για όλους όσους σήμερα υποφέρουν και να συνδράμουν τα μέγιστα ώστε όχι μόνο να απαλύνουν τον πόνο των χριστιανών πιστών, αλλά να εξαφανίσουν τα προβλήματα που τους απασχολούν; Μήπως κάποιος πρέπει να θυμίσει στον κύριο Ιερώνυμο πως δεν είναι αυτός το «βουνό», αλλά είναι εκείνος ο οποίος έχει χρέος να πάει στο «βουνό»; Μήπως ο κύριος Ιερώνυμος θα πρέπει να αναλογιστεί τον τρόπο δράσης των αγίων της Ορθόδοξης Εκκλησίας, οι οποίοι έτρεχαν να βρούνε εκείνους που υπέφεραν και τους βοηθούσαν πνευματικά αλλά και υλικά, με αποτέλεσμα να χάνουν οι ίδιοι (προς όφελος των αναξιοπαθούντων χριστιανών) τις περιουσίες τους και να πεθαίνουν φτωχοί;
Ο προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας στη συνέχεια των δηλώσεών του τόνισε ότι πίσω από την οικονομική κρίση κρύβεται μια εξίσου βαθιά πνευματική κρίση.
"Όλοι μιλάμε για την κρίση, αλλά αν σηκώσουμε την κουρτίνα θα δούμε τα ίδια πρόσωπα. Ντρεπόμαστε να πούμε ότι έχουμε κρίση της εποχής μας και μιλάμε για οικονομική, είπε, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν πολλές κρίσεις, αλλά όλες ξεκινάνε από την πνευματική", επισήμανε μεταξύ άλλων ο κ. Ιερώνυμος..
Και φυσικά δεν μπορούμε παρά να συμφωνήσουμε με τον προκαθήμενο της ελληνικής ορθόδοξης εκκλησίας πως υπάρχει πνευματική κρίση. Και δυστυχώς, για τον ίδιο, ένα από τα πρόσωπα που βρίσκονται πίσω από την κουρτίνα είναι και ο ίδιος… Και δυστυχώς, αποτελεί ακόμη μία τραγική φιγούρα, που άγεται και φέρεται από το πνεύμα των καιρών, από το πνεύμα του οικουμενισμού, από το πνεύμα της ισοπέδωσης λαών και εθνών, από το πνεύμα της παγκοσμιοποίησης και της Νέας Τάξης…
Κύριε Ιερώνυμε, θέλουμε να πιστεύουμε πως οι προσωπικοί σας σοβαρότατοι λόγοι υγείας σας έχουν οδηγήσει σε αυτές τις δηλώσεις, τις οποίες κάνετε κάτω από την επήρεια φαρμάκων. Φρόνιμο θα ήταν να θυμάστε συνεχώς ποιος είστε και σε ποια θέση βρίσκεστε. Και ίσως φρονιμότερο για εσάς και επωφελέστερο για την ίδια την Εκκλησία και την Ορθοδοξία, θα ήταν η ευπρεπής αναχώρησή σας από την έδρα του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος… Κι αυτό, επειδή δεν είστε σε θέση να αντιληφθείτε τις πραγματικές ανάγκες του ποιμνίου σας, το οποίο το μπερδεύεται με αλλόθρησκους εισαγόμενους που εποφθαλμιούν (με την βοήθεια των πολιτικών αρχόντων της χώρας) να καταλάβουν ως άτυποι εισβολείς όσα δεν μπόρεσε κανένας εχθρός του έθνους να καταφέρει ποτέ ιστορικά… Μην μετατρέπεστε σε σύγχρονο Ιούδα, κύριε Ιερώνυμε, και για μερικά αργύρια (οικονομικές συμφωνίες με την κυβέρνηση Παπανδρέου περί φοροαπαλλαγών της Εκκλησίας) μην παραδίδετε στην ισοπέδωση και στην εξαθλίωση (πνευματικά και υλικά) τον ελληνικό λαό.
Οι ευθύνες σας είναι τεράστιες, ενώπιον Θεού αλλά και ανθρώπων...
Κωνσταντίνος


Ο μύθος ......

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΕΛΑΣΤΙΚ-ΕΘΝΟΣ

Χρεοκοπεί, λοιπόν, η Ελλάδα αβοήθητη και μόνη, αδυνατώντας να βρει δανειακά και απειλώντας να παρασύρει μαζί της και το ευρώ; Οχι, βέβαια! Οι ίδιοι οι καρχαρίες των διεθνών χρηματαγορών απέδειξαν με η στάση τους εμπράκτως ότι όλη αυτή η ενορχηστρωμένη εκστρατεία του ευρωπαϊκού και αμερικανικού Τύπου περί της δήθεν επικείμενης «χρεοκοπίας» της ελληνικής οικονομίας είναι ασύστολο ψέμα. Ενας μύθος που υπηρετεί αφενός τους κερδοσκόπους που θέλουν να μας δανείζουν ακριβότερα και αφετέρου την ΕΕ και τη Γερμανία που επιδιώκουν να ελέγχουν στενότερα την ελληνική οικονομία, όπως και την οικονομική πολιτική όλων των χωρών - μελών των «27».


Πέντε δισεκατομμύρια ευρώ ζήτησε να δανειστεί τη Δευτέρα η Ελλάδα. Είκοσι πέντε μας πρόσφεραν μέσα σε τρεις μόλις ώρες! Του σκοτωμού έτρεχαν οι επίδοξοι δανειστές να μας δώσουν τα δισεκατομμύρια τους. Το επιτόκιο 6,2% είναι σίγουρα ελκυστικό στις σημερινές συνθήκες. Σε καμιά περίπτωση όμως δεν είναι επιτόκιο με το οποίο δανείζει κανείς τα ωραία του δισεκατομμύρια για πέντε χρόνια σε μια χώρα που... χρεοκοπεί από τον Μάρτιο ως τον Ιούνιο κατά τα δημοσιεύματα!
Εγινε χαμός για να μας δανείσουν. «Οι επενδυτές όρμησαν σπρώχνοντας ο ένας τον άλλον» έγραφε στην πρώτη σελίδα της η αμερικανική «Γουόλ Στριτ Τζέρναλ». Ανάλογη περιγραφή και από τους «Φαϊνάνσιαλ Τάιμς» του Λονδίνου: «Οι επενδυτές έτρεξαν σαν κοπάδι να αγοράσουν την πρώτη φετινή έκδοση ελληνικών ομολόγων» έγραψαν κι αυτοί στην πρώτη τους σελίδα. Αναμενόμενη η στάση τους. Εμπρακτη απόδειξη ότι απολύτως κανένας από αυτούς τους κύκλους δεν πιστεύει τα κατευθυνόμενα παραμύθια περί χρεοκοπίας. Και αυτοί ξέρουν, φυσικά.
Με επιτόκιο 5,5% είχε δανειστεί πέρυσι τον Ιανουάριο η Ελλάδα. Τότε που υποτίθεται ότι η ελληνική οικονομία ήταν ισχυρή. Με 6,2% δανείστηκε φέτος. Δεν ισχυριζόμαστε ότι είναι καλό επιτόκιο. Σίγουρα όμως είναι γελοιότητα να ισχυριστεί κανείς ότι η «ισχυρή οικονομία» απέχει από τη «χρεοκοπία» κατά... 0,7%! Η «ισχυρή» Ελλάδα δανείστηκε πέρυσι 66 δισεκατομμύρια ευρώ. Φέτος που «χρεοκοπεί» χρειάζεται να δανειστεί μόνο 54 δισεκατομμύρια! Δεν ισχυριζόμαστε ότι η οικονομική κατάσταση είναι ρόδινη. Εχουν όμως και οι πολιτικές και κερδοσκοπικές σκοπιμότητες και οι υπερβολές τα όριά τους πριν καταστούν γελοίες, έστω κι αν προέρχονται από το εξωτερικό.
Ποτέ δεν θα αφεθεί η Ελλάδα να χρεοκοπήσει. Δεν συμφέρει με τίποτα τη Γερμανία. Αν έπεφτε η χώρα μας, οι Αγγλοαμερικανοί κερδοσκόποι θα επιτίθεντο κατά της Πορτογαλίας, της Ιρλανδίας, της Ισπανίας, της Ιταλίας που βρίσκονται σε ανάλογη ή και σε χειρότερη κατάσταση από την Ελλάδα. Χρεοκοπία της Ελλάδας ισοδυναμεί με έναρξη της διαδικασίας αποδόμησης της Ευρωζώνης. Χωρίς όμως το ευρώ καταρρέει η οικονομική, άρα και η πολιτική ηγεμονία της Γερμανίας στην Ευρώπη.
Το κόστος διάσωσης της ελληνικής οικονομίας, η οποία δεν αποτελεί παρά το 3% της οικονομίας της ευρωζώνης, είναι κυριολεκτικά μηδαμινό. Εντελώς θεωρητικά μιλώντας, ακόμη και αν έπρεπε να δώσουν αποκλειστικά και μόνο οι γερμανικές τράπεζες τα υπόλοιπα 46 δισ. που θα δανειστεί φέτος η Ελλάδα, πάλι η υπόθεση θα ήταν αστεία. Οι γερμανικές τράπεζες έχουν δανείσει στην Ευρώπη 2,2 τρισεκατομμύρια ευρώ συνολικά. Από αυτά μόλις 37 δισεκατομμύρια στην Ελλάδα, ποσοστό... 1,8%, ενώ έχουν δανείσει 183 δισ. στην Ιρλανδία, 237 δισ. στην Ισπανία, 202 δισ. στην Ιταλία κ.λπ. Καθόλου δύσκολο δεν θα τους ήταν λοιπόν να δώσουν άλλα 46 δισ. στην υποτιθέμενα «απειλούμενη με χρεοκοπία» Ελλάδα για να σώσουν και αυτήν και το ευρώ.
Μας πιέζει το Βερολίνο και μας έχει μεταβάλει σε... «ευρω-πειραματόζωο», γιατί θέλει να συνετίσει τις υπόλοιπες χώρες της ευρωζώνης που αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα. Ανέκαθεν στην ΕΟΚ και στην ΕΕ, όταν εμφανιζόταν μία κρίση, οι Γερμανοί έβγαζαν το μπλοκ επιταγών, πλήρωναν και τα προβλήματα λύνονταν. Αυτό το ξέρουν όλοι οι Ευρωπαίοι. Τώρα η Μέρκελ θέλει να περάσει το μήνυμα ότι αυτή η εποχή πέρασε. Παρόλο που λόγω του ευρώ οι Γερμανοί πάλι είναι υποχρεωμένοι να πληρώσουν στο τέλος, αυτή τη φορά βάζουν πολύ σκληρότερους πολιτικούς και οικονομικούς όρους.

Με τις πολιτικές θέσεις του συγκεκριμένου συντάκτη του παραπάνω άρθρου αλλά και της εφημερίδας ΕΘΝΟΣ  διαφωνούμε κάθετα .Το συγκεκριμένο άρθρο  όμως πιστεύουμε ότι πρέπει να διαβασθεί .
Νίκος Αγαπηνός.   


Έχετε το νού σας όσοι εκοικιάζετε τα σπίτια σας !!

"Έχω την ατυχία να διαθέτω ένα ακίνητο σε μια περιοχή που έχει μετατραπεί πλέον σε γκέτο μεταναστών και κυρίως λαθρομεταναστών.Όπως είναι φυσικό επακόλουθο αποφάσισα να μετακομίσω σε άλλη περιοχή προκειμένου να διασφαλίσω ανεκτές συνθήκες διαβίωσης.Το ακίνητο αποφάσισα να το ενοικιάσω...


και μετά από πολύ κόπο βρήκα κάποιον έγχρωμο μετανάστη που βρίσκεται νόμιμα στη χώρα με ΑΦΜ και κανονικά χαρτιά. Έγινε συμβόλαιο, θεωρήθηκε στην εφορία, πληρώθηκε η εγγύηση και το πρώτο μηνιάτικο κανονικά.

Μετά τον πρώτο μήνα σταμάτησε η καταβολή των ενοικίων και για τους επόμενους τρεις μήνες δεν πληρώθηκε ούτε ένα ευρώ.
Μετά από συνεχόμενες οχλήσεις στον ενοικιαστή και αφού άκουσα χίλιες δυο διαφορετικές δικαιολογίες του ζήτησα τελικά να βγει από το ακίνητο και σε "αντάλλαγμα" δε θα ζητούσα τα χρωστούμενα.

Συμφώνησε και έτσι όταν μου είπε ότι έφυγε και ότι άφησε τα κλειδιά σε συμφωνημένο μέρος, πήγα στο σπίτι να δω σε τι κατάσταση βρίσκεται.

Η βρωμιά, τα grafiti στους τοίχους και τα υπολείμματα χρήσης ναρκωτικών ήταν δυστυχώς το λιγότερο.
Κατεστραμμένα κουφώματα, είδη υγιεινής και έπιπλα (σημειωτέον υπήρχαν ορισμένα έπιπλα μέσα στο σπίτι) με άφησαν κάγκελο.

Όπως είναι φυσικό έπαθα ΣΟΚ και αποφάσισα να διεκδικήσω τη ζημιά που υπέστη το ακίνητο.
Όποιον φίλο ρώτησα για τη γνώμη του μου είπε το ίδιο πράγμα.
"Μην κάνεις τίποτα γιατί θα μπλέξεις"
"Αυτοί είναι κύκλωμα και θα στη έχουν φυλαγμένη"
"Στο δικαστήριο θα εμφανιστεί ως θύμα που λόγω χρώματος και λόγω του ότι είναι ένας ανυπεράσπιστος μετανάστης τον κυνηγάς"
"Στο τέλος θα βρεθείς να του χρωστάς κιόλας"

Ομολογώ ότι αν και ήμουνα εξοργισμένος, βρήκα τις αιτιάσεις των φίλων μου απόλυτα λογικές και έτσι φόρεσα τη ζημιά μου και δεν ΕΚΑΝΑ ΤΙΠΟΤΑ.

Αν πιστεύει κανείς ότι η εξέλιξη θα ήταν διαφορετική εάν στρεφόμουν εναντίον του τότε τι να πω. Προφανώς έκανα λάθος. Εγώ πάντως δεν βρήκα κανέναν που να μου είπε να τον πάω δικαστικά.

Δε ξέρω εάν ήταν Έλληνας ο ενοικιαστής τι θα γινότανε.
Αυτό έτυχε σε εμένα και αυτό σας μεταφέρω."

http://taxalia.blogspot.com
http://politikiprotasi.blogspot.com


Να ακούτε Μ.Κ.Ο. και να παίρνετε δρόμο .


Δέκα Αμερικανούς, 5 άνδρες και 5 γυναίκες, συνέλαβε η Αστυνομία στην Αϊτή επειδή επιχείρησαν να βγάλουν 31 παιδιά από τη χώρα. Τα παιδιά ήταν από 2 μηνών έως 12 ετών και προέρχονταν από διάφορες περιοχές.

"Η ιδέα ήταν να πάμε τα παιδιά κάπου όπου θα είχαν φροντίδα, τρόφιμα και ρουχισμό", είπε η Σίλσμπι Λόρα Λαβόν, επικεφαλής της ομάδας που συνελήφθη στη μεθοριακή ζώνη στο Μαλπάσο, κοντά στην Δομινικανή Δημοκρατία.

Όπως υποστήριξε η Λαβόν,........
αγόρασε πρόσφατα μία έκταση σε παράκτια πόλη της Δομινικανής Δημοκρατίας, όπου σχεδίαζε να κτίσει ορφανοτροφείο για τα παιδιά που έχασαν τους γονείς τους στο σεισμό της 12ης Ιανουαρίου.

Σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC, μέλος της οικογένειας ενός από τους συλληφθέντες είπε πως πιστεύει ότι πρόκειται για παρεξήγηση σχετικά με τα απαραίτητα έγγραφα. Όπως υποστήριξε, οι συλληφθέντες ανήκουν στην ΜΚΟ New Life Children's Refuge, μια φιλανθρωπική οργάνωση, η οποία είχε ζητήσει online δωρεές για να μεταφέρει 100 παιδιά από την Αϊτή στην Δομινικανή Δημοκρατία και εθελοντές για να προσέχουν τα παιδιά.

Ο υπουργός Διασποράς δήλωσε ότι μόνο το υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων έχει την εξουσία να επιτρέπει την έξοδο ανηλίκων από τη χώρα. "Πέρα από τις όποιες επιφυλάξεις υπάρχουν σχετικά με τις προθέσεις των υπόπτων, έχουμε να κάνουμε με μια παραβίαση του νόμου της Αϊτής", σημείωσε.

Καταγγελίες για παράνομη μεταφορά ανηλίκων
Μετά το σεισμό, που άφησε αδιευκρίνιστο αριθμό παιδιών ορφανά, ο πρωθυπουργός Ζαν Μαξ Μπελρίβ και η UNICEF έχουν καταγγείλει την παράνομη μεταφορά ανηλίκων έξω από τη χώρα.

Αξιωματούχοι της UNICEF στο Πορτ-ο-Πρενς και στην Δομινικανή Δημοκρατία ανακοίνωσαν ότι θα εντείνουν τις προσπάθειές τους να εμποδίσουν το λαθρεμπόριο παιδιών, αυξάνοντας το επίπεδο της επαγρύπνησης στα έγγεια σύνορα αλλά και στο αεροδρόμιο.

Ο υπουργός Κοινωνικών Υποθέσεων είπε ότι στην υπόθεση φέρονται να ενέχονται και δυο πάστορες, ένας στην Αϊτή και ένας στην Ατλάντα, στην Τζόρτζια των ΗΠΑ. "Πρόκειται για απαγωγή, όχι για υιοθεσία", τόνισε.

"Αυτό που είναι σημαντικό για εμάς στην Αϊτή είναι ότι ένα παιδί χρειάζεται να έχει εκδοθεί άδεια από το υπουργείο μας για να βγει από τη χώρα", είπε.


Κάθε ημέρα Ιστορία !!!

Κάθε μήνα η στήλη ,κάθε ημέρα Ιστορία ,θα μεταφέρεται στην κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας μας, για να μπορείτε ευκολότερα να ανατρέχετε στα γεγονότα του μήνα και να υπάρχει ένα  αρχείο .  
Νίκος Αγαπηνός.
9-1-1829:Πρώτη κυβέρνηση της Ελλάδος με πρωθυπουργό τον Εθνικό κυβερνήτη Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ .
10-1-1941: Ο Ελληνικός Στρατός καταλαμβάνει την Κλεισούρα .
11-1-1949:Μάχη μεταξύ Κομμουνιστών και Εθνικού Στρατού στη Νάουσα.
12-1-976:Στέφεται Αυτοκράτορας του Βυζαντίου ο Βασίλειος ο Βουλγαροκτόνος .
13-1-1948:Επίθεση κομμουνιστών κατά εθνικών δυνάμεων στην Αράχοβα.
14-1-1822:
Οι Τούρκοι παραδίδουν το φρούριο Ακροκορίνθου στους Έλληνες οπλαρχηγούς Κολοκοτρώνη,Γιατράκο και Αναγνωσταρά.
15-1-1950:
Στην Αγγλοκρατούμενη Κύπρο διεξάγεται δημοψήφισμα με αποτέλεσμα 95,1% υπέρ της Ενώσεως με την Ελλάδα.
16-1-1826:Ναυμαχία μεταξύ Ελληνικού και Τουρκικού στόλου έξω από το ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ.
17-1-1941:Το προδοτικό Κ.Κ.Ε. τάσσεται κατά της απόφασης του Ι. ΜΕΤΑΞΑ για τον πόλεμο του 1940.
18-1-1948:Κομμουνιστές επιτίθενται κατά του χωριού ΠΛΑΤΑΝΟΥ-ΠΑΤΡΑΣ.
19-1-1949:Δύναμη 3.000 κομμουνιστών του καπετάν Γιώτη(Χ.ΦΛΩΡΑΚΗ) επιτίθεται στο ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ .
20-1-1833:Ο Βασιλιάς Όθων έρχεται στην Ελλάδα .
21-1-1975:Φυλακίζονται στις φυλακές Κορυδαλλού οι Αξιωματικοί πρωτεργάτες της Επαναστάσεως της 21ης Απριλίου 1967.
22-1-815:
Βούλγαροι σφαγιάζουν τον ελληνισμό της ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ.
23-1-:Δεν αναφέρεται ιστορικό γεγονός .
24-1-1824:Στην Καστέλα -Πειραιά υποχώρηση Τούρκων μετά από επίθεση Ελλήνων .
25-1-1897:Οι Κρήτες επαναστάτες εγκρίνουν ψήφισμα για την Ένωση με την Ελλάδα.
26-1-:Δεν αναφέρεται ιστορικό γεγονός .
27-1-1827:Ήττα των Ελλήνων μετά από μάχη κατά των Τούρκων στο Καματερό - Αττικής.
28-1:Δεν αναφέρεται ιστορικό γεγονός.
29-1-2010:Πεθαίνει ο εθνικός κυβερνήτης Ιωάννης Μεταξάς .
30-1-1923:Υπογραφή σύμβασης για την ανταλλαγή πληθυσμών Ελλάδος και Τουρκίας .
31-1-1914:Οι μεγάλες δυνάμεις παραχωρούν στην Τουρκία τα νησιά Ίμβρος-Τένεδος-Καστελόριζο .


Οι ερωτήσεις του μήνα !

Τον μήνα Ιανουάριο υποβάλαμε στους κυβερνητικούς εξουσιαστές 31 ερωτήσεις .Φυσικά και δεν περιμένουμε να μας απαντήσει κανείς . Όμως εμείς θα συνεχίσουμε να ρωτάμε . Κάθε ημέρα θα τους υποβάλουμε και μία ερώτηση για θέματα που απασχολούν όλους τους ΄Έλληνες .Θέλουμε να μας μιμηθούν και άλλες ιστοσελίδες με μεγαλύτερη επισκεψιμότητα από την δική μας . Θα συνεχίσουμε λοιπόν με ερωτήσεις  και τον μήνα Φεβρουάριο αλλά και κάθε μήνα και ας μην απαντήσει ποτέ κανείς .
Νίκος Αγαπηνός .

31-1-2010:κε Χρυσοχοϊδη κε Καστανίδη δεν σας απασχολεί η θύελλα που έχει ξεσηκωθεί σε ολόκληρη την Ελλάδα για την άδικη φυλάκιση του δημοσιογράφου αγωνιστή Δημήτρη Παπαγεωργίου ;
30-1-2010:
Αγαπητέ μας κε Παπακωνσταντίνου πότε θα ενημερώσετε επακριβώς τι περιμένει τους Έλληνες φορολογούμενους ;
29-1-2010:
κε Χρυσοχοϊδη μήπως οι τόσο ευαίσθητες σε άλλα θέματα υπηρεσίες σας ανακάλυψαν τους τρομοκράτες, που έβαλαν γκαζάκια στα γραφεία του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη μέρα μεσημέρι ; Μήπως περιμένετε η δημοκρατία σας να τρομοκρατήσει τους τρομοκράτες ;
28-1-2010:
Τι τους θέλουμε τους λαθρομετανάστες; Για να δουλεύουν ανασφάλιστοι σε βουλευτές και υπουργούς; Μάθατε τώρα ποιοι εισφοροδιαφεύγουν κε Λοβέρδο;
27-1-2010:
Τι λέτε κε Χρυσοχοϊδη ,γνωρίζεται τώρα ότι οι υπηρεσίες σας συλλαμβάνουν Έλληνες πατριώτες δημοσιογράφους;κε υπουργέ Δικαιοσύνης γνωρίζεται ότι επί των ημερών σας προφυλακίστηκε Έλληνας δημοσιογράφος; Που πήγαν οι δημοκρατικές σας ευαισθησίες ;
26-1-2010:
Γ. Καρατζαφέρης << Έλεος. Εισάγουμε σκόρδα από την Τουρκία και μαρούλια από την Ιταλία >> . Τις ντομάτες με τις οποίες θα πάρει ο λαός τους πολιτικούς από θα τις κάνουμε εισαγωγή ;Φτάνει μόνο η δική μας παραγωγή ;
25-1-2010:
Προ ημερών ο νέος πρόεδρος της Ν.Δ. κος Σαμαράς διαπίστωσε ακυβερνησία . Ο υπουργός Ε.Α. κος Βενιζέλος διαπιστώνει στην κυβέρνηση ασυνεννοησία .Μήπως η κυβέρνησης θέλει άλλες 100 ημέρες για να μπορέσει να συντονισθεί ;
24-1-2010:
Εάν θέλεις να μη λυθεί ποτέ ένα θέμα φτιάξε μία επιτροπή. Ίσως να το γνωρίζεται αυτό σαν πολίτικος που είσθε , γιαυτό τον λόγο πλέον αντί για επιτροπές δημιουργεί ομάδες εργασίας ;Με τις ομάδες θα λυθούν τα προβλήματα .
23-1-2010:
<γυναίκα υπουργός αγρότης νηστικός >> ;
22-1-2010:Σ
τις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας έχει ξεκινήσει κύμα παραιτήσεων . Τι ακριβώς συμβαίνει κύριοι της κυβέρνησης ; Γιατί φεύγουν οι Αξιωματικοί;Τι τους ετοιμάζετε που δεν γνωρίζουν;
21-1-2010:
Διαβάσαμε στον τύπο ότι τα μεγάλα ονόματα της ΕΡΤ έχουν ξεκινήσει επαφές για ανεύρεση νέας τηλεοπτικής στέγης μετά την θύελλα που ξεσηκώθηκε από την κοινοποίηση των αποδοχών τους και τις περικοπές που ετοιμάζει η νέα κυβέρνηση . Τώρα που θα πάνε στην νέα τηλεοπτική τους εργασία θα μας πουν τι αποδοχές θα εισπράττουν από τα νέα αφεντικά τους ;
20-1-2010:
Κε Γερουλάνο από πότε η λεηλασία των κονδυλίων της ΕΡΤ τα οποία και εισπράττονται παρά την θέληση του Ελληνικού λαού για αμοιβές υπαλλήλων και ιδιαίτερα δημοσιογράφων παπαγάλων της εκάστοτε πολιτικής εξουσίας είναι προσωπικά δεδομένα; Ο Ελληνικός λαός αφού πληρώνει όλη αυτή την στρατιά των αργόσχολων δημοσιογράφων της ΕΡΤ , οι οποίοι την έχουν φέρει στην τελευταία θέση από πλευράς τηλεθέασης, δεν θα πρέπει να γνωρίζει ,πόσα παίρνουν όλοι αυτοί οι άχρηστοι παπαγάλοι ;
19-1-2010:
Γίνεται έρευνα για τα χρέη του ΕΟΤ τα οποία ανέρχονται σε 130 εκ. ευρώ. Τα χρέη αφορούν λειτουργικά έξοδα των γραφείων εξωτερικού ,αλλά και σε ΜΜΕ .Ποιος θα μας πληροφορήσει που πήγαν τόσα εκατομμύρια;Θα τιμωρηθεί ποτέ κανείς για την κακοδιοίκηση των κρατικών οργανισμών;Ο επικεφαλής υπουργός δεν φέρει καμία ευθύνη;
18-01-2010:
Δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες ότι ο πρόεδρος και ο δ/νων σύμβουλος της ΕΤΕ μείωσαν κατά 15% τις αποδοχές τους . Μπορούν να μας πουν πόσα έπαιρναν σε ευρώ και πόσο είναι η μείωση του 15% σε ευρώ .
17-01-2010:
Σήμερα Κυριακή ο κόσμος εκκλησιάζεται και ξεκουράζεται. Οι πολιτικοί εξουσιαστές πότε θα ξεκουράσουν και θα απαλλάξουν τον Ελληνικό λαό από την παρουσία τους;
16-01-2010:
Τι κωμωδία θα παιχθεί στην ουλή των Ελλήνων με τις εξεταστικές επιτροπές που ετοιμάζει το ΠΑΣΟΚ σέρνοντας και την Ν.Δ. ;Ποιόν πάνε να κοροϊδέψουν,αφού οι ρεμούλες των πολιτικών έχουν παραγραφεί και οι τυχόν υπεύθυνοι έχουν προ πολλού αποχωρήσει από την πολιτική;Μήπως θέλουν να στρέψουν την προσοχή του κόσμου σε άλλα θέματα από αυτά που μας ετοιμάζουν ; Η μήπως θέλουν οι πολιτικοί αρχηγοί να απαλλαγούν από εσωκομματικούς αντιπάλους ;
15-01-2010:
Έγραψαν ,νέο στρατηγείο έστησε στην πλ. Μαβίλη ο Κώστας Καραμανλής .Σε ένα γραφείο 250 τ.μ.θα στεγασθούν ο ίδιος και οι συνεργάτες του . Με τι ακριβώς θα ασχολείσθε εσείς και οι συνεργάτες σας στα 250 τ.μ.; Πιστεύουμε ότι δεν θα ασχοληθείτε με την πολιτική στην οποία πλήρως αποτύχατε ; Επομένως προς τι αυτά τα μεγαλεία;
14-01-2010:
Που βρίσκεσθε κε Καραμανλή .Γιατί δεν λέτε κουβέντα για το έργο της εξαετούς διακυβέρνησης σας ;Τι λέτε για όσα σας καταμαρτυρούν για την οικονομία της χώρας; Bουλιάξατε την οικονομία της πατρίδας μας , εσείς και συνεργάτες σας ναι ή όχι ;
13-01-2010:
κε Παπανδρέου το ΠΑΣΟΚ είναι στην εξουσία 100 ημέρες και εσείς πρωθυπουργός . Μπορείτε να μας πληροφορήσετε όλο αυτό το χρονικό διάστημα τι άλλαξε στην καθημερινή ζωή των Ελλήνων όπως μας είχατε υποσχεθεί ;
12-01-2010:
Ο κος Λομβέρδος μας πληροφόρησε ότι τα ταμεία από χρήματα δεν έχουν σάλιο . Ρωτήστε τον πρωθυπουργό που είναι τα χρήματα ;Χρήματα υπάρχουν έτσι δεν έλεγε προεκλογικά ο πρωθυπουργός ;
11-01-2010:
Πότε ο κος Χρυσοχοϊδης θα σταματήσει να τρομοκρατεί τους αστυνομικούς και να αρχίσει να τρομοκρατεί τους κάθε λογής κακοποιούς -εγκληματίες; Είναι Καμπούλ σήμερα η Αθήνα ναι ή όχι κε υπουργέ ΠΡΟ-ΠΟ .
10-01-2010:
Τελικά ο πρωθυπουργός τα βρήκε τα λεφτά ;
09-01-2010:
Μπορούν να μας πληροφορήσουν οι κοινοβουλευτικοί εξουσιαστές γιατί τα νομοσχέδια ,που βάζουν χέρι στις τσέπες αυτών που δεν μπορούν να κρύψουν εισοδήματα , δηλαδή των μισθωτών και των συνταξιούχων ψηφίζονται νύχτα ;Γνωρίζουν άραγε ότι ο λαός θα τους στείλει νύχτα από κει που ήλθαν ;
08-01-2010:
Πόσοι από τους κοινοβουλευτικούς εξουσιαστές μπορούν να ζήσουν με 750 ευρώ τον μήνα;
07-01-2010:
Τελικά εσείς οι λεγόμενοι δημοκράτες θα δώσετε στον λαό την δυνατότητα να εκφρασθεί δημοκρατικά μέσω του δημοψηφίσματος για τους μετανάστες ;
06-01-2010:
Την φοροκαταιγίδα που μας ετοιμάζεται την έχουμε καταλάβει , πότε όμως κε Παπακωνσταντίνου θα μας ανακοινώσετε τι ακριβώς θα αφαιμάξετε από τα ανύπαρκτα εισοδήματα μας ;Διότι όλο για διαβουλεύσεις ακούμε και ουσιαστικά μέτρα τίποτα ;Πότε επιτέλους θα πληρώσουν οι έχοντες και κατέχοντες οπως μας διαβεβαιώνατε προεκλογικά ;
05-01-2010:
Τελικά κε Χρυσοχοϊδη με την φόρα που έχετε πάρει, θα παραμείνει άνθρωπος στην Ελληνική Αστυνομία ;
30-12-2009:
Τελικά πότε πιστεύετε κε Παπανδρέου ότι θα βρήτε τα χρήματα για να μειώσετε το έλλειμμα όπως μας διαβεβαιώνατε προεκλογικά ότι χρήματα υπάρχουν ; Θα γίνει πάλι έφοδος στις στέπες των μισθωτών και των συνταξιούχων που είναι και η εύκολη λύση για να μαζέψετε χρήματα ; Τι λέει ο κος Παπακωνσταντίνου ;
29-12-2009:
Τα πολιτικά κόμματα έχουν λάβει την κρατική επιχορήγηση μέχρι το 2016 και την οποία έχουν ξεκοκαλίσει . Γιατί τα πολιτικά κόμματα και τα διάφορα ιδρύματα , που χρηματοδοτούν ,δεν αποδίδουν στο κράτος τον φόρο που τους αναλογεί ;
28-12-2009:
Στις εορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς έχει επικρατήσει το έθιμο να ανταλλάσσουμε δώρα . Μπορεί να μας απαντήσει η κυβέρνηση αν αληθεύει ότι υπουργοί της έλαβαν ως δώρο από ένα ακριβό υπολογιστή και τον κράτησαν ; Άρχισαν και αυτοί σεμνά και ταπεινά να λαμβάνουν τα δωράκια τους ;
27-12-2009:
Ο Κος Παπανδρέου κατά την επίσκεψή του στην Κοπεγχάγη δια να λάβει μέρος στην Διάσκεψη για την κλιματική αλλαγή ,εσυνοδέυετο από 70 περίπου άτομα ενώ οι άλλες αντιπροσωπίες είχαν στείλει μόνο 5 με 6 αντιπροσώπους . Τι υπηρεσίες σας προσέφερε όλοι αυτοί κε Πρωθυπουργέ ; Μπορείτε να μας πληροφορείσετε εν μέσω οικονομικής κρίσης ,πόσα χρήματα στοίχισε στον Ελληνικό λαό όλη αυτή η κουστοδία ;
23-12-2009:
Ο κος Λοβέρδος δήλωσε ότι το ασφαλιστικό μας σύστημα μπορεί να πληρώνει συντάξεις μέχρι το 20015 και εάν δεν ληφθούν μέτρα άμεσα θα καταρρεύσει .Αλήθεια κε Λοβέρδο ; Ποίος ευθύνεται για την κακοδιοίκηση των ασφ. ταμείων ;Ποίος διόριζε τους εκάστοτε διοικητές που έφεραν τα ταμεία σε αυτό το χάλι ; Δεν το έσωσαν οι φίλοι σας λαθρομετανάστες;;;;;; Έτσι δεν μας παραμυθιάζατε όλοι εσείς οι κοινοβουλευτικοί ότι οι μετανάστες θα σώσουν τα ταμεία ;
22-12-2009:
Κε Παπανδρέου γνωρίζεται εάν το 2010 θα ψηφίσουν 1.000.000 αλλοδαποί ;
21-12-2009:
Στη συζήτηση που γίνεται στη Βουλή για την έγκριση ή μη του προϋπολογισμού για το έτος 2010 ο βουλευτής του ΛΑΟΣ κος Αϊβαλιώτης απεκάλυψε ότι 40.000.000 ευρώ θα χρησιμοποιήσει η χώρα μας για να παρέχει βοήθεια σε ξένα κράτη . Από που θα βρει αυτά τα χρήματα ο κος Παπακωνσταντίνου μήπως από εξωτερικό δανεισμό ; Μήπως από κάποια έκτακτη φορολογία των ελλήνων φορολογουμένων; Και αν βρεθούν αυτά τα χρήματα γιατί να τα πάρουν οι ξένοι και όχι οι Ελληνες άνεργοι , οι χαμηλοσυνταξιούχοι και τέλος πάντων οι μη έχοντες και κατέχοντες ;20-12-2009:Πριν τις εκλογές ο κος Παπανδρέου κατά την διάρκεια της προεκλογικής περιόδου από τις εξέδρες από τις οποίες εκφωνούσε τους φιλιππικούς του διαβεβαίωνε τον λαό ότι λεφτά υπάρχουν .Έχουν περάσει περίπου 70 ημέρες από τις εκλογές και ακόμη δεν έχουν βρεθεί τα λεφτά. Που είναι τα λεφτά κε Παπανδρέου ;19-12-2009:Η Γ.Γ. του ΚΚΕ κα Παπαρήγα και στο συμβούλιο των πολιτικών αρχηγών αλλά και όλες της σχεδόν τις συνεντεύξεις λέγει ότι δεν θα δεχθεί έλεγχο από κανέναν για τα οικονομικά του κόμματος της. Αιτιολογεί την απόφαση της αυτή με το ότι , εάν γίνουν γνωστά τα ονόματα αυτών που χρηματοδοτούν το ΚΚΕ θα αντιμετωπίσουν προβλήματα στις εργασίες τους και είναι δυνατόν λόγω της ιδιότητος τους αυτής και να απολυθούν .Μπορεί να μας πληροφορήσει η κα Παπαρήγα τι σόι κομμουνιστές και αγωνιστές είναι αυτοί που φοβούνται να αποκαλύψουν την πολιτική τους ιδεολογία ; Αυτοί άραγε είναι οι αγωνιστές του ΚΚΕ;
18-12-2009: Είναι γεγονός ότι μετά την έφοδο της Αστυνομίας στο Κερατσίνι ένα νέο ευαγές ίδρυμα αποκαλήφθει, το Ρεσάλτο
Εντός του ευαγούς αυτού ιδρύματος αναρχοκομμουνιστοκουλτουριαραίοι κατά το πλείστον άπλυτοι φιλοσοφούσαν περί των κοινωνικών απαλλοτριώσεων καταστημάτων , αυτοκινήτων , τραπεζών,κλπ . Επίσης στο συγκεκριμένο ίδρυμα εγένετο ανακύκλωση φιαλών και άλλων φονικών οργάνων . Εκεί συνελήφθησαν και τα παιδιά του κ. Νιώτη μεγαλοστελέχους του ΠΑΣΟΚ . Γιατί δεν ακούγετε τίποτα για την υπόθεση αυτή ; Γιατί τα ΜΜΕ έχουν θάψει την υπόθεση ; Πότε θα μάθουμε νεώτερα για την συγκεκριμένη υπόθεση ;


Twitter Delicious Facebook Digg Favorites More