27.11.11

Ο κ. ΠΡΟ - ΠΟ ασχολείται με την μελλοντική αρχηγία στο ΠΑΣΟΚ!

550 λαθρομετανάστες εἰσβάλλουν καθημερινῶς στήν Ἐλλάδα!

Ἀμφιβολίες γιά τήν ἀποτελεσματικότητα τοῦ φράχτη στόν Ἕβρο.
Ξέφραγο ἀμπέλι παραμένει ἡ χώρα, παρά τά νέα μέτρα, τά σύνορα τῆς ἑλληνικῆς ἐπικρατείας φυλάσσονται ἀναποτελεσματικά. Σύμφωνα μέ τά στοιχεῖα πού παρουσιάζει στά «Ἐπίκαιρα» ἡ Ὀμοσπονδία τῶν Συνοριακῶν Φυλάκων, πεντακόσιοι πενῆντα λαθρομετανάστες εἰσέρχονται καθημερινῶς, καθώς οἱ ἔμποροι τῆς ἐλπίδος ἀποδεικνύεται ὅτι εὑρίσκονται ἕνα βῆμα πιό μπροστά ἀπό τίς ἀρχές καί τούς ἐπιτελεῖς τῆς Frontex. 
Παράλληλα, ἀναδεικνύονται τόσο ὁ λανθασμένος ἐπιχειρησιακός σχεδιασμός ὅσο καί ἡ κατανομή τῶν συνοριακοφυλάκων, ἀφοῦ οἱ περισσότεροι  «ζεσταίνουν» καρέκλες στά ἀστικά κἐντρα, ἀντί νά «χτενίζουν» δύσβατες παραμεθόριες περιοχές.
Ὑπό ἄλλες συνθῆκες, τό θέμα τῆς λαθρομεταναστεύσεως καί τῆς ἀθρόας εἰσροῆς παρανόμων ἀλλοδαπῶν ἀπό τά ἀνοχύρωτα ἑλληνικά σύνορα θά ἀποτελοῦσε ἀντικείμενο πολιτικῆς συζητήσεως ἤ καί – σφοδρῆς – ἀντιπαραθέσεως. Ἐξ αἰτίας ὅμως, τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως καί τῶν ῥαγδαίων πολιτικῶν ἐξελίξεων, τείνει νά ξεχαστῇ, χωρίς ὡστόσο, νά σημαίνῃ ὅτι δέν ὑφίσταται καί, μάλιστα ἐντονότερο ἀπό πρίν. Ἀποκορύφωμα το…πυροτέχνημα τοῦ «φράχτη – τείχους» πού ἐπιχειρεῖται νά κατασκευαστῇ στόν Ἕβρο, ἀφοῦ τό πρόβλημα ὄχι μόνον δέν λύνεται, ἀλλά, ἀντιθέτως, περιπλέκεται, ὅπως τουλάχιστον ὑποστηρίζουν ἄνθρωποι πού γνωρίζουν τήν κατάστασι στήν μεθόριο.
Οἱ περισσότεροι συνοριακοί φύλακες ὑπηρετοῦν σέ ἀστικά κέντρα καί οἱ λιγοστοί συνάδελφοί τους πού ἀπομένουν γιά τήν φύλαξι τῶν συνόρων ἐπιβαίνουν σέ χαλασμένα ὀχήματα, καθιστῶντας ἀδύνατη τήν ἀποτελεσματική ἐπιτήρησι τῶν ἑλληνικῶν συνόρων, μήκους δεκάδων χιλιομέτρων.
Ἀπό τά στοιχεῖα πού συγκεντρώνει ἡ Πανελλήνια Ὁμοσπονδία Συνοριακῶν Φυλάκων (ΠΟΣΥΦΥ) καί παρουσιάζουν σήμερα τά «Ἐπίκαιρα», ἀποδεικνύεται ὅτι τό θέμα τῆς λαθρομεταναστεύσεως μοιάζει ὡρολογιακή βόμβα, ἡ ὁποία ἀνα πᾶσα στιγμή εἶναι ἕτοιμη νά ἐκραγῇ. «Μόνον τόν Ὀκτώβριο στήν χώρα μας εἰσῆλθον ἐννέα χιλιάδες ἑφτακόσιοι λαθρομετανάστες, δηλαδή περίπου πεντακόσιοι πενῆντα τήν ἡμέρα», δηλώνει ὁ κ. Παναγιώτης Χαρέλας, πρόεδρος τῆς ΠΟΦΥΣΥ. «Ὁ κύριος ὄγκος τους ἐξακολουθεῖ νά εἰσέρχεται ἀπό τά περάσματα τοῦ Ἕβρου. Ἐκεῖνο, ὅμως, πού ἔχει ἀλλάξει εἶναι ἡ ἐθνικότης τους. Σέ ἀντίθεσι μέ τά προηγούμενα χρόνια, οἱ περισσότεροι πλέον εἶναι Πακιστανοί καί Ἀφροασιᾶτες».
Ποιά φύλαξι;
Γιά τό ἄν φυλάσσονται στοιχειωδῶς τά ἑλληνικά σύνορα καί ποιός εἶναι ὁ ῥόλος ἀλλά καί ἡ δύναμις τῶν συνοριακῶν φυλάκων, ὁ κ. Χαρελᾶς δίνει ἐνδιαφέρουσες ἀπαντήσεις.
«Ἕνα θά σᾶς πῶ: Ἐδῶ καί δύο χρόνια κάθε λίγο καί λιγάκι σχεδιάζονται διάφορα προγράμματα, τά ὁποῖα ἔχουν ὡς σκοπόν νά ἀντιμετωπίσουν τό πρόβλημα τῆς λαθρομεταναστεύσεως. Κατ΄οὐσίαν, δέν γίνεται τίποτα. Ἡ πραγματικότης εἶναι πολύ σκληρή.
Ὁ ἀριθμός τῶν φυλάκων πού ὑπηρετοῦν στά σύνορα τῆς Ἑλλάδος ἀντιστοιχεῖ στόν ἀριθμό τῶν λαθρομεταναστῶν πού εἰσέρχονται καθημερινῶς στήν χώρα μας.
«Αὐτή τή στιγμή ἡ δύναμις μας ἀριθμεῖ τετρακόσιους πενῆντα ὑπαλλήλους. Σέ αὐτούς προσθέσετε καί ἑκατόν εἴκοσι ἀστυνομικούς ἀπό διάφορες ὑπηρεσίες πού ἀποσπῶνται κάθε μῆνα, προκειμένου νά συνεισφέρουν στήν φύλαξιν τῶν συνόρων. Ἀλλά καί πάλι δέν ἐπαρκοῦν. Σκεφτεῖτε ὅτι μόνον τόν Ὀκτώβριο καθημερινῶς τά σύνορα περνούσαν περί τούς πεντακόσιους πενῆντα ἀλλοδαπούς. Οἱ περισσότεροι ἦρθαν ἀπό τά χερσαῖα σύνορα τῆς χώρας. Πῶς, λοιπόν,νά τούς περιορίσεις;Μέ τί; Τό πρῶτο πρᾶγμα πού κάνουν οἱ περισσότεροι ἐξ αὐτῶν εἶναι νά πέσουν ἐπίτηδες πάνω σέ ἕνα περιπολικό, προκειμένου νά καταγραφοῦν τά στοιχεῖα τους, καί στήν συνέχεια νά ὁδηγηθοῦν στήν Ἀθήνα. Ἐκεῖ, δηλαδή, πού εὑρίσκεται ἡ “ ἀποθήκη” τῶν άθρομεταναστῶν», σημειώνει ὁ κ. Χαρελᾶς καί προσθέτει: «Ἀκόμα καί ἀνθρώπινη ἁλυσίδα νά κάναμε στά σύνορα, εἶναι φύσει ἀδύνατον νά λυθῇ τό πρόβλημα. Κι αὐτό ἐπειδή, δυστυχῶς, δέν ὑπάρχει ἡ ἀπαραίτητη πολιτική βούλησις».
«Βρῆκαν ἄλλα μονοπάτια»
Ὅταν ὁ ὑπουργός προστασίας τοῦ πολίτου, Χρῆστος Παπουτσῆς, προανήγγειλε μέσω τῶν «Ἐπικαίρων» τήν κατασκευή ἑνός «φράχτη – τείχους»,  στόν Ἕβρο, οἱ προσδοκίες γιά λύσι τοῦ φαινομένου τῆς λαθρομεταναστεύσεως εἶχαν αὐξηθεῖ. Ἕνα χρόνο ἀργότερα, ὑπάρχει σκεπτικισμός γιά τήν ἐπιτυχία τοῦ ἐγχειρήματος. Σύμφωνα μέ τήν Πανελλήνια Ὁμοσπονδία Συνοριακῶν Φυλάκων, ὁ φράχτης τοῦ Ἕβρου, πού ἀναμένεται νά στοιχίσῃ περί τά 5,5 ἑκατομμύρια εὐρώ, εἶναι ἰκανός νά ἐμποδίσῃ τήν ἀθρόα διέλευσι τῶν λαθρομεταναστῶν ἀπό τό χερσαῖο τμῆμα τῶν ἑλληνοτουρκικῶν συνόρων.
«Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ἡ ἀπόφασις κατασκευῆς τοῦ τείχους ἔδρασε ἀποτρεπτικά γιά τούς λαθρομετανάστες καί τούς ἐμπόρους πού τούς ὁδηγοῦν στήν πατρίδα μας. Μπορῶ νά σᾶς πῶ ὅτι ἀπό τό συγκεκριμένο πέρασμα ἔχει μειωθεῖ ἡ εἰσροή κατά 80% μέ 90%. Αὐτό ὅμως, δέν σημαίνει ὅτι τό πρόβλημα λύθηκε. Πλέον οἱ περισσότεροι ἀλλοδαποί εἰσέρχονται ἀπό τό ποτάμι», ἐπισημαίνει ὁ κ. Χαρελᾶς.
Ἐνδεικτικό τῆς ἔνδειας καί τῶν ἐλλιπῶν μέσων μέ τά ὁποῖα καλοῦνται οἱ συνοριακοί φύλακες νά προστατεύσουν τήν χώρα μας ἀπό τίς ὀρδές τῶν λαθραίων μεταναστῶν εἶναι τά χαλασμένα αὐτοκίνητα καί τά ἀνύπαρκτα μεταγωγικά μέσα. «Στήν πλειονότητά τους, τά ὀχήματα πού ἔχει ἡ ὑπηρασία μας εἶναι παλαιά καί χαλασμένα. Σέ ὅ, τι ἀφορᾶ στά μεταγωγικά μέσα, αὐτά εἶναι ἀνύπαρκτα. Ὑπό κανονικές συνθῆκες θά ἔπρεπε νά ὑπάρχουν τά κατάλληλα λεωφορεῖα πού θά μεταφέρουν τούς λαθρομετανάστες στά κέντρα ὑποδοχῆς. Ἀλλά ποῦ; Ἀναγκαζόμαστε νά χρησιμοποιοῦμε κάποια παλαιά καί χαλασμένα ἀγροτικά, μέ ὅτι αὐτό συνεπάγεται. Ἐγκυμονοῦν πολλοί κίνδυνοι, ἀκόμη καί ὑγιεινῆς. Δυστυχῶς, ὅμως, κανείς ἐνδιαφέρεται», ἐπισημαίνει.
Τό ἐρώτημα τό ὁποῖο τίθεται εἶναι «τί μπορεῖ νά ἀλλάξῃ;» Κατά τόν ἐκπρόσωπο τῶν συνοριακῶν φυλάκων, «τίποτα», ἐφ΄ὅσον δέν ὑπάρξει ἡ ἀπαραίτητη πολιτική βούλησις.
«Ὅσους φράχτες κι ἄν ὑψώσουμε, τό πρόβλημα δέν θά λυθῇ, ἐκτός κι ἄν ἀποφασίσουμε σοβαρά ὡς κράτος νά ἀσχοληθοῦμε μέ τό θέμα. Δηλαδή, νά προχωρήσουμε σέ ὅλες τίς πολιτικές καί διπλωματικές ἐνέργειες προκειμένου νά πιέσουμε τήν Τουρκία νά ἀλλάξῃ στάσι καί νά σταματήσῃ νά μᾶς “ τροφοδοτῇ» μέ ἀπελπισμένους λαθρομετανάστες, οἱ ὁποῖοι ψάχνουν γιά καλύτερη ζωή στήν Εὐρώπη», ἀναφέρει.
Συνοριοφύλακες στήν πόλι
Ἐντύπωσι, ὅμως, προκαλεῖ ἡ ἀποψίλωσις τῆς ὑπηρεσίας συνοριακῆς φυλάξεως πού παρατηρεῖται τό τελευταῖο διάστημα, καθώς προκύπτουν ἀποσπάσεις συνοριακῶν φυλάκων στά μεγάλα ἀστικά κέντρα τῆς Βορείου Ἑλλάδος.
Ἐνδεικτικά εἶναι τά ὅσα ἀναφέρει ὁ δήμαρχος Πωγωνίου, κ. Κώστας Καψάλης: «Ἔχει προσληφθεῖ κόσμος γιά ἕνα συγκεκριμένο σκοπό – γιά νά φυλάξῃ τά σύνορα, καθώς ἀνήκουμε στίς περιοχές οἱ ὁποῖες δέχονται μεγάλο ἀριθμό λαθρομεταναστῶν. Ὅμως ἔχουμε φτάσει στό σημεῖο νά μετακινοῦνται οἱ συνοριακοί φύλακες γιά νά καλύψουν κενές θέσεις στό ἀστυνομικό τμῆμα Ἰωαννίνων. Κάτι τέτοιο, βέβαια, εἶναι παράνομο, καθώς γιά ἄλλο λόγο, βεβαίως, ἔχουν προσληφθεῖ».
Τήν ὕπαρξι ὑπαλλήλων οἱ ὁποῖοι εὑρίσκονται νά ὑπηρετοῦν στό κέντρο πόλεων παραδέχεται καί ὁ πρόεδρος τῆς ΠΟΣΥΦΥ, κ. Χαρελᾶς. «Μεγάλος ὄγκος συνοριοφυλάκων, ἀπό τό 50% ἔως καί τό 80%, ἔχει μετατοπιστεῖ σέ ξένες πρός τό ἀντικείμενό του ὑπηρεσίες, ὅπως τροχαῖα, ἀσφάλεια, τμῆμα, ἐπιτελεῖα, γραφεῖα κλπ. Αὐτό τό γεγονός εἶναι παράτυπο. Ὁ τρόπος πού γίνεται αὐτό εἶναι καθαρά μέσω διαθέσεως. Ἡ λέξις “ διάθεσις” εἶναι μία ἐφεύρεσις τῶν ἀρμοδίων γιά νά ἐξυπηρετοῦν τίς ἀνάγκες τῆς ἑκάστοτε ὑπηρεσίας καί δέν πηγάζει ἀπό κανένα Προεδρικό Διάταγμα. Ποιός ἐνδιαφέρεται, ὅμως, γιά τά σύνορα; Μᾶλλον κανείς, παρά τό γεγονός ὅτι μέσω ἐπισήμων ἐγγράφων ἔχουμε κοινοποιήσει στήν ὑπηρεσία τοῦ ὑπουργείου τήν ἀνάγκη προσλήψεως καί ἄλλων συνοριοφυλάκων γιά τήν στελέχωσι τῶν ὑπηρεσιῶν»….
(Πέτρος Κουσουλος, «Ἐπίκαιρα», σελ. 86 καί 87)
Ἐάν καταγράφονται καθημερινῶς πεντακόσιο πενῆντα λαθρομετανάστες, ὑποθέτω ὅτι ὑπάρχουν καί μή καταγεγραμμένοι, οἱ ὁποῖοι ἴσως νά εἶναι καί ἄλλοι τόσοι; Κανείς δέν μπορεῖ νά ξέρῃ. Ἄς ἀφήσουν, λοιπόν, τό παραμύθι ὅτι, οἱ λαθροεισβολεῖς στήν Ἐλλάδα εἶναι δυόμισυ ἑκατομμύρια. Τό λυπηρόν εἶναι ὁτι ἡ συντριπτική πλειοψηφία τῶν λαθραίων στήν χώρα μας εἶναι ἀφροασιᾶτες. 
Ὑπάρχει ἤ πότε θά ὑπάρξῃ ἡ πολιτική βούλησις νά καθαρίσῃ ὁ τόπος ἀπό αὐτούς πού τρῶνε τίς σάρκες τῆς πατρίδος μας; Ποιός θά προστατεύσῃ αὐτόν τόν τόπο, ἐπιτέλους; Τό μόνο σίγουρο εἶναι ὅτι κάποτε ὅλοι αὐτοί θά δημιουργήσουν πολύ μεγάλο πρόβλημα στούς Ἕλληνες, ἐκτός ἀπό τά τεράστια προβλήματα πού ἤδη δημιουργοῦν. Καθαρίστε ἐπιτέλους τόν τόπο. Κάνετε καί μία δουλειά σωστή. Τό μεῖζον θέμα τῆς πατρίδος μας δέν εἶναι τό οἰκονομικό. 
Μινώταυρος


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Twitter Delicious Facebook Digg Favorites More